Zapisnik Izborne skupštine HCDO-a održane 28.12.2023. godine u Centru mladih ribnjak u Zagrebu

ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 28.12.2023.
GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK U ZAGREBU

Skupština je započela s radom u 14,00 sati.

Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Vladimir Krušić predložio je sljedeći dnevni red:
1. UVODNI DIO
1.1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa
1.2. Usvajanje dnevnoga reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. IZVJEŠĆA O RADU CENTRA U PROTEKLOM MANDATNOM RAZDOBLJU
2.1. Izvješće Predsjednika o radu Predsjedništva
2.2. Izvješća o radu ogranaka
2.3. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjednika
2.4. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje i usvajanje
3. PRIJEDLOG I USVAJANJE NOVIH CIJENA GODIŠNJE ČLANARINE
3.1. Obrazloženje prijedloga (iznosi Predsjednik)
3.2. Rasprava i usvajanje
4. PRIJEDLOG I USVAJANJE PRAVILNIKA O RADU OGRANAKA HCDO
4.1. Obrazloženje prijedloga (iznosi Predsjednik)
4.2. Rasprava i usvajanje
5. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO
5.1. Uvodna pojašnjenja o provedbi izbora
5.2. Predlaganje kandidata i izbori za Predsjednika i članove Predsjedništva
5.3. Predlaganje i izbor članova Arbitražnog vijeća
6. KRATKO PREDSTAVLJANJE NOVOIZABRANOG VODSTVA

——————————————————————————————————————-

Ad 1. UVODNI DIO
1.1. Utvrđeno je da je na Skupštini prisutno 26 članova s pravom glasa: 15 članova uživo i 11 online.
1.2. Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.
1.3. Jednoglasno su izabrani, za zapisničarku Božica Ditrih, a za ovjerovitelja zapisnika Denis Patafta.

Ad 2. IZVJEŠĆA O RADU CENTRA U PROTEKLOM MANDATNOM RAZDOBLJU
2.1.
Izvješće o radu Predsjedništva iznio je Predsjednik Vladimir Krušić.
Krušić je najprije utvrdio da je djelovanje Predsjedništva i HCDO-a u cjelini u proteklom mandatnom razdoblju bilo
izrazito otežano pandemijom Korona-virusa, koja je onemogućila sustavno planiranje i razvijanje naših aktivnosti,
poglavito onih namijenjenih širokom članstvu. Stoga je rad Predsjedništva u protekloj godini, prvoj poslije pandemije,
bio usmjeren obnovi akcija pokrenutih u razdoblju prije toga, kao i nastavljanju aktivnosti pokrenutih u uvjetima
pandemijskih ograničenja te pokretanju novih.
Glavne prošlogodišnje zadaće, preuzete na Skupštini prije godinu dana, ostvarene su kako slijedi:

– Rad na kurikulumu dramskoga odgoja nastavljen je, ali nije dovršen. (I susreće se s nekim objektivnim
preprekama u školskom sustavu.)
– Podrška ograncima, točnije ogranku Osijek, pružena je oko održavanja nekoliko vrlo uspješnih online-
edukacija u okviru programa Dramske abecede.
– Obnovljen je i Susret Zvijezda(ni)ne staze, koji realiziramo u partnerstvu s Centrom mladih Ribnjak.
– Obnovili smo i međunarodnu suradnju. Na sastanku Europske mreže članica IDEA-e, Međunarodne udruge
za dramu/kazalište i odgoj, prvom poslije pandemije, kao naš predstavnik sudjelovao je Lovro Krsnik,
kazališni redatelj i dramski pedagog iz Zagreba.
– U Zagrebu je održana trodnevna cjelodnevna Radionica govorne kulture i umjetničkoga govora kojom je
započet projekt koji ćemo razvijati i u sljedećem razdoblju.
– U studenome, objavljen je, kao elektroničko izdanje, Zbornik umjetničko-znanstvenog simpozija „Zvjezdani
Ladiki u čast“, čime je nastavljena realizacija istoimenog projekta pokrenutog 2021. godine.
Od zacrtanih, a nerealiziranih akcija Krušić ističe reviziju kriterija dodjele stručnih zvanja HCDO-a, tj. izradu novog
Pravilnika o stručnim zvanjima, koji nije mijenjan preko dvadeset godina. To i nadalje ostaje obvezom Predsjedništva
u sljedećem razdoblju.
Završavajući svoje izvješće, Krušić je naznačio koje zadaće smatra važnima za budući rad Predsjedništva. To su:
– Nastavak rada na Kurikulumu dramskoga odgoja
– Pokretanje aktivnosti ogranaka te među širim članstvom
– Ponovno pokretanje glasila Centra „Dramski odgoj“.
Ovim zadaćama pridodaje još neke kao što su:
– nastavak i razvijanje nekih akcija u područjima života, kulture i obrazovanja, u kojima se otvaraju
mogućnosti našeg snažnijeg djelovanja (građanski odgoj, govorna kultura)
– pokretanje tematskih savjetovanja, rasprava i panela od općeg značaja za dramski i kazališni odgoj i
pedagogiju u RH, a prije svega o budućnosti Centra iz čega bi trebala proizaći izrada nove strategije
djelovanja i razvoja HCDO-a.
Krušić na kraju ističe da bi sve skupa bilo dobro sagledavati kao sastavnice u sklopu priprema proslave tridesete
obljetnice djelovanja Centra koja će se navršiti 2026. godine.

2.2.
U ime osječkog ogranka, članica Predsjedništva Ana Škaro izvijestila je o akcijama koje je ogranak organizirao:
– održan je tečaj za jačanje kapaciteta stručnjaka u Vukovaru ( dramskopedagoške radionice od 5 sati tijekom
nekoliko mjeseci)
– online-edukacije za učitelje u okviru programa Dramska abeceda na daljinu
– Program Zlatne priče ( u suradnji sa kreativnim studiom Logos)
– Susret Pozor, plivamo na sceni ( u suradnji s udrugom Dokica)
U pripremi i planu za 2024. je održavanje Susreta Zvijezda(ni)ne staze u Osijeku

2.3.
U raspravu o izvješćima uključile su se članice Predsjedništva i radne skupine za izradu Kurikuluma dramskog
odgoja Željka Župan Vuksan i Snježana Čubrilo te izvijestile da se prvotni Prijedlog kurikuluma dramskoga odgoja za
srednje škole dograđuje i dopunjuje razradom kurikuluma DO za ranije cikluse cjelokupnog odgojno-obrazovnog
procesa, uključujući i kurikulum za predškolski uzrast. Za novi prijedlog kurikuluma koji će HCDO slati u Ministarstvo
znanosti i obrazovanja zatražit će se evaluacija i podrška učitelja i nastavnika iz prakse koji se bave dramskim
odgojem. Podršku izradi novog kurikuluma dala je i Maša Rimac Jurinović s Učiteljskog fakulteta zagrebačkog
Sveučilišta.
Izvješća o radu Predsjedništva i ogranka Osijek jednoglasno su usvojena.

2.4.
Financijsko izvješće podnio je Predsjednik Krušić.
Cjelovito financijsko izvješće za 2022. (u prilogu: 1a. Bilanca i 1b. Izvještaj o prihodima i rashodima), koje je izradio
naš knjigovodstveni servis, članstvo je dobilo na uvid u propisanom zakonskom roku, tj. petnaest dana prije
održavanja Skupštine. Izvješće je uredno prošlo kontrolu državnih financijskih službi te su sudionici Skupštine
pozvani da ga usvoje, što je učinjeno jednoglasno.

Drugi dio financijskog izvješća odnosio se na obavijest o financijskom poslovanju Centra u 2023. godini koja se
Skupštini daje na znanje i prihvaćanje, a ne na usvajanje. (Zakonsko izvješće za prethodnu financijsku godinu
izrađuje knjigovodstveni servis u veljači tekuće godine.)
Sudionicima Skupštine pregled poslovanja u 2023. predočen je tablicama (u prilogu: 1c) u kojima su izloženi iznosi
na našim bankovnim računima na početku i na isteku 2023. godine (do 22. prosinca) te iznosi i struktura prihoda i
rashoda ostvarenih tijekom tog razdoblja.
U kraćoj raspravi Maja Sviben postavlja pitanje: moramo li, prema Statutu, na svakoj godišnjoj Skupštini izglasavati
financijsko izvješće za prethodnu godinu, koje je prošlo sve službene financijske kontrole? Damir Miholić iznosi da
Skupština zbog nekog razloga ne mora nužno prihvatiti izvješće koje je zakonski ispravno i koje je prošlo financijske
institucije. Denis Patafta ističe da o financijskim izvješćima neke udruge glasaju na skupštinama, a neke ne.
Snježana Čubrilo i Vlado Krušić predlažu da se u odgovarajućim tijelima javne uprave (npr. u Uredu za udruge)
provjeri koje su mogućnosti i obveze udruge poput HCDO-a u odnosu na usvajanje godišnjeg financijskog izvješća te
da se u Statut HCDO unese promjena ako je neko jednostavnije rešenje moguće.
Izvješće o financijskom stanju 2023. usvojeno je jednoglasno.

Ad 3. PRIJEDLOG I USVAJANJE NOVIH CIJENA GODIŠNJE ČLANARINE
3.1.
Snježana Čubrilo iznosi prijedlog da se novi iznos članarine sa sadašnjih 13,27 € povisi na 20 € za redovne članove,
a 10 € za umirovljenike i studente. Kao obrazloženje, Krušić ističe da se članarina nije mijenjala od 1999. god. te da
već niz godina HCDO živi i funkcionira gotovo isključivo od članarina. Pritom od oko 300 članova koliko ih brojimo u
Registru članova, samo nešto više od 100 uplati članarinu svake godine. Naglašava da će HCDO prihodom od
članarine osigurati svoje elementarno funkcioniranje kao javne i strukovne udruge nacionalnog značaja.

3.2.
Raspravu je otvorila Maša Rimac Jurinović pitanjem što članstvo dobiva za članarinu koju plaća.
Roberta Barat podržava pitanje M. R. Jurinović i uspoređuje HCDO s udrugom Kaleido koju vodi Iva Nemec, koja
svojim članovima pruža mogućnost sudjelovanja u nizu akcija i edukacijskih programa koje nudi.
U raspravi o tom pitanju istaknuto je da se Centar treba snažnije okrenuti edukacijama kao motivaciji za sudjelovanje
u životu udruge i pridobivanje novih članova.
Snježana Čubrilo iznosi da HCDO ima nekih načelnih problema s financiranjem: rad u upravnim tijelima Centra je
volonterski, a honoriraju se samo poslovi u projektima za koji se dobivaju financijska sredstva (na natječajima ili kroz
kotizacije). Rad na Kurikulumu, primjerice, u cijelosti je volonterski.
Ljubica Anđelković-Džambić predlaže da se HCDO, kao udruga nacionalnog značaja, prijavi na natječaj Ministarstva
kulture za financiranje osnovne djelatnosti udruga u kulturi te je ponudila pomoć oko pisanja prijave.
Vraćajući se na pitanje cijene, M. Rimac Jurinović predlaže da za studente članarina bude još jeftinija, s čime se nije
složio Lovro Krsnik, koji smatra da je i ponuđena nova cijena članarine preniska te da bi ciljanim skupinama, poput
studenata, trebalo omogućiti znatniji ili stopostotni popust na radionicama i edukacijama koje im HCDO ili udruge
članova nude.
M. R. Jurinović predlaže da se, osim iskustava udruge Točka na i, koje iznosi Krsnik, čuju i drugi modeli naplate i
iskustva drugih udruga o cijeni članarine i edukacija.
Krušić predlaže, a Roberta Barat ga podupire, da se izglasaju nove cijene članarine, a da se rasprava o popustima
za studente i/ili druge ciljane skupine, nastavi nakon Skupštine.
S. Čubrilo predlaže da Predsjedništvo razmotri sve prijedloge.
Nakon rasprave, nanovo su prebrojani prisutni članovi s pravom glasa te se pristupilo glasanju o Prijedlogu novih
cijena godišnje članarine:
Glasovi članova prisutnih uživo: 12 ZA, 0 PROTIV, 2 SUZDRŽANA
Glasovi članova prisutnih online: 10 ZA, 0 PROTIV, 1 SUZDRŽAN
Prijedlog novih cijena godišnje članarine Centra prihvaćen je s 22 glasa ZA, nijednim glasom PROTIV te s 3
SUZDRŽANA glasa.

Ad 4. PRIJEDLOG I USVAJANJE PRAVILNIKA O RADU OGRANAKA HCDO
4.1.
Obrazlažući prijedlog Predsjednik Vlado Krušić na početku ističe da je Pravilnik (u prilogu: 2) sročen s ciljem
aktiviranja cjelokupnog članstva prije svega kroz povezivanje i rad u okviru ogranaka kao oblika teritorijalnog
organiziranja širokog članstva.
Prije dvadeset godina bilo je pokrenuto desetak ogranaka diljem Hrvatske, no do danas su, zbog raznih razloga
većinom zamrli, a opstali su samo ogranci Osijek, pokrenut 2019., i Istra, koji je u vrijeme Covida zaledio svoju
aktivnost. Pravilnik daje mogućnosti i smjernice za aktiviranje članova u njihovim lokalnim zajednicama
umrežavanjem, interesnim povezivanjem, pokretanjem akcija, razmjenom programa i sl.
Prijedlog pravilnika dostavljen je prethodno sudionicima na javnu raspravu.

4.2.
Uz pozitivnu ocjenu Pravilnika od strane Aleksandra Bančića i još nekoliko izraza podrške, šire rasprave o
predloženom Pravilniku nije bilo, pa se pristupilo glasanju.
Glasanje:
Glasovi članova prisutnih uživo: 14 ZA, 0 SUZDRŽANIH, 0 PROTIV
Glasovi članova prisutnih online: 10 ZA, 0 SUZDRŽANIH, 0 PROTIV
Prijedlog Pravilnika o radu ogranaka HCDO prihvaćen je s ukupno 24 glasa ZA, dok SUZDRŽANIH i glasova
PROTIV nije bilo!

Ad 5. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO
5.1.
U uvodu Krušić je istaknuo da su svi članovi dva tjedna prije Skupštine mailom dobili smjernice i upute o postupku
predlaganja kandidata i provođenju izbora za upravna tijela Centra (u prilogu: 3). Cijeli postupak usklađen je sa
odredbama Statuta HCDO kojima se uređuju izbori za pojedina upravna tijela Centra, a to su redom:
– Predsjednik/Predsjednica
– Predsjedništvo
– Arbitražno vijeće.
Izborni postupak za svako tijelo/dužnost podrazumijeva:
– Kratko predstavljanje kandidata uz sažeto obrazloženje zašto ih se predlaže.
– Nakon predstavljanja kandidata za pojedino tijelo, slijedi glasanje u kojem sudjeluju svi nazočni članovi Skupštine s
pravom glasa.
– Za svako upravno tijelo nazočni članovi Skupštine dobit će glasačke liste s popisom predloženih kandidata.
Članovi koji prisustvuju uživo, dobit će ih na papiru, a za one što na Skupštini sudjeluju online, pripremljen je
elektronički glasački list s kojim će za predložene kandidate moći glasati putem Zoom-aplikacije.
Nakon pojašnjenja izbornog postupka pristupilo se izboru redom za svako od spomenutih upravnih tijela.

5.2.
Krušić je najprije iz zajedničkog popisa kandidata za sva upravna tijela (u prilogu: 4) pročitao prijedlog za
Predsjednika/Predsjednicu. Na tu dužnost predložena je Željka Župan Vuksan, prof. hrv. jezika, sveučilišna
specijalistica dramske pedagogije i dosadašnja članica Predsjedništva Centra.
Nakon što su svim nazočnim članovima Skupštine podijeljeni glasački listovi, uslijedilo je glasanje, a ishod je sljedeći:
Glasovi članova prisutnih uživo: 14 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH
Glasovi članova prisutnih online: 13 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH
S ukupnim brojem od 27 glasova ZA i nijednim PROTIV ili SUZDRŽANIM, kolegica Željka Župan Vuksan
izabrana je za Predsjednicu Hrvatskoga centra za dramski odgoj u sljedećem mandatnom razdoblju.
Pozdravljena pljeskom, nova predsjednica Željka Župan Vuksan zahvalila se za ukazano povjerenje.
Uslijedilo je predstavljanje kandidata i glasanje za članove Predsjedništva u sljedećem mandatnom razdoblju.
Predloženo je šest kandidata, no, prema Statutu, u Predsjedništvo može biti izabrano samo njih četvero, uz
Predsjednika/Predsjednicu kao petog člana. Za članove Predsjedništva glasuje se pomoću jednog glasačkog lista s
popisom svih predloženih kandidata. Izabranima će se smatrati četvero kandidata s najvećim brojem glasova.

Krušić je pročitao prijedloge i obrazloženja za članove Predsjedništva. To su:
– Aleksandar Bančić, dramski pedagog, kazališni redatelj, pripovjedač, prevoditelj; Pula
– Snježana Čubrilo, prof. hrv. jezika, dramska pedagoginja-mentorica, učiteljica-savjetnica; Zagreb
– Ana Škaro, učiteljica razredne nastave i specijalistica dramske pedagogije; Osijek
– Lovro Krsnik, dipl. kazališni redatelj, umjetnički voditelj UO Točka na i; Zagreb
– Iva Srnec Hamer, kazališna redateljica, dramska pedagoginja; Zagreb
– Matilda Marković, dipl. učiteljica RN i hrv. jezika, sveučilišna specijalistica dramske pedagogije
Denis Patafta podijelio je glasačke listove te je uslijedilo glasanje sa sljedećim ishodom:

Kandidat/kinja UŽIVO ONLINE  UKUPNO  
Aleksandar Bančić  14 13 27
Novoizabrani članovi Predsjedništva za mandatno razdoblje 2024.-2027.

Snježana Čubrilo 12 12 24
Ana Škaro 12 13 25
Matilda Marković 8 8 16
Lovro Krsnik 8 4 12  
Iva Srnec Hamer 2 2 4  

  ________________________________________
  
Izabrani kandidati pozdravljeni su pljeskom!

5.3.
Izbori za upravna tijela Centra okončani su predlaganjem i izborom članova Arbitražnog vijeća u koje se izabire troje
članova. A kandidati su:
– Roberta Barat, dipl. učiteljica RN, dramska pedagoginja-mentorica, dosadašnja članica Arbitražnog vijeća; Mursko
Središće
– Božica Ditrih, prof. hrvatskog jezika i književnosti, dramska pedagoginja; Zagreb
– dr. sc. Damir Miholić, nastavnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, dramski pedagog, psihodramski terapeut i
dosadašnji član Arbitražnog vijeća; Zagreb
Vlado Krušić predstavio je kandidate nakon čega se pristupilo glasanju za sve troje kandidata odjednom, sa
sljedećim ishodom:
Nakon glasanja prebrojano je 14 glasova ZA uživo, 9 ZA online, a glasova PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo.
Vlado Krušić, u ime Izbornog povjerenstva, proglašava da su predloženi kandidati Roberta Barat, Božica
Ditrih i Damir Miholić jednoglasno izabrani u Arbitražno vijeće HCDO-a u sljedećem mandatnom razdoblju!

Ad 6. KRATKO PREDSTAVLJANJE NOVOIZABRANOG VODSTVA
Nakon izbora i proglašenja novih članova upravnih tijela Centra novoizabrano vodstvo se kratko predstavilo.

Skupština je završila s radom u 17.00 sati.

Zapisnik sastavila:Božica Ditrih, v.r.

Zapisnik ovjerio: Denis Patafta, v.r.