Statut

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/2001) i čl. 16. Statuta Hrvatskog centra za dramski Skupština Centra je na sjednici održanoj 3. 7. 2002. donijela tekst Statuta kako slijedi:

STATUT

HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ


1. OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Statutom uređuju se ciljevi, načini i organizacijski oblici djelovanja Hrvatskog centra za dramski odgoj (u daljnjem tekstu “Centar”), prava i dužnosti članova, uprav!janje Centrom te poslovanje Centra.

Čl. 2.

Centar je nestranačko, nedržavno, nedobitno udruženje građana koje ostvaruje sljedeće osnovne ciljeve:

– promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj kao sastavni dio humanističkog odgoja,

– potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost drame, kazališta i odgoja,

– prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i inozemstvu,

– štiti ugled i stručni položaj svojih članova.

Čl. 3.

Centar ostvaruje ciljeve sljedećim djelatnostima;

– organiziranje seminara, savjetovanja, okruglih stolova i predavanja,

– izdavačka djelatnost ( publikacije, brošure i sl. ) sukladno zakonu,

– provođenje stručnih istraživanja,

– priređivanje i pripremanje namjenskih predstava i nastupa na nedobitnoj osnovi,

– prikupljanje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju,

– suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Čl. 4.

Centar je učlanjen u Međunarodnu udrugu za dramu, kazalište i odgoj (International Drama/ Theatre and Education Association – IDEA).

Čl. 5.

Centar je pravna osoba registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave.

Čl. 6.

Puni naziv Centra glasi: HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ. U međunarodnim kontaktima Centar koristi engleski i francuski oblik naziva: CROATIAN CENTRE IDEA i CENTRE CROATE IDEA, koji se rabe uz naziv na hrvatskom jeziku. Skraćeni naziv je HCDO. Sjedište Centra jest: Petrova 48a, 10000 Zagreb. Centar ima štambilj četvrtastog oblika veličine 55 x 22 mm na kojem se s lijeve strane nalazi crtež koji predstavlja siluetu djeteta od kojeg se zvjezdasto pružaju četiri različite sjenke, a s desne strane se nalazi natpis: HCDO, Hrvatski centar za dramski odgoj, 10 000 Zagreb, Petrova 48a.

Čl. 7.

Centar djeluje na području Republike Hrvatske, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom surađuje sa istim, sličnim i drugim udruženjima, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu.

Čl. 8.

Rad Centra je javan, a javnost se osigurava dostupnošću članstvu svih oblika djelovanja, izvješćima na godišnjim skupštinama Centra te davanjem obavijesti o radu Centra tisku i drugim zainteresiranim medijima.

Čl. 9.

Centar vodi svoje materijalno i financijsko poslovanje putem vlastita računa, a u skladu sa zakonom.

Za potrebe ogranaka Centar može, u skladu sa zakonom, otvoriti posebne područne račune.

II. ČLANSTVO

Čl. 10.

U Centar se udružuju fizičke osobe radi ostvarivanja ciljeva iz članka 2. ovog Statuta.

Članom Centra može postati svaka osoba s hrvatskim ili stranim državljanstvom koja se bavi dramskim odgojem i pedagogijom ( profesionalni dramski i kazališni pedagozi, voditelji scenskih aktivnosti za djecu i mladež unutar i izvan školskog sustava i sl. ).

Članom Centra može postati i stručnjak iz drugih odgojno-stvaralačkih područja ako se bavi stručnim ili znanstvenim radom u području dramskog odgoja i pedagogije.

O učlanjenju odlučuje Predsjedništvo Centra na temelju pismene molbe kandidata te pismene preporuke najmanje jednog člana Skupštine Centra.

U članstvo mogu biti izabrani i počasni članovi. Počasne članove bira Skupština Centra.

Počasni članovi mogu biti fizičke osobe koje su svojim djelovanjem pridonijele ukupnom razvoju i ostvarivanju ciljeva dramskog i kazališnog odgoja.

Počasni članovi imaju sva prava i dužnosti članova, ali su oslobođeni plaćanja članarine.

Čl. 11.

Prava i dužnosti članova jesu:

– ostvarivati, promicati i zastupati interese Centra,

– djelovati u skladu sa Statutom i pravilnicima Centra te pozitivnim pravnim propisima,

– birati i biti biran u tijela upravljanja Centrom,

– redovito plaćati članarinu.

Član koji nije platio članarinu za tekuću godinu nema pravo glasa na godišnjoj skupštini Centra.

Čl. 12.

Član Centra prestaje se biti na vlastiti zahtjev i isključenjem od strane Skupštine Centra u slučajevima predviđenim odredbom Čl. 25. st. 6. Statuta. Odluka Skupštine je konačna.

Ako član dvije godine za redom ne plati članarinu, smatrat će se da je izgubio interes za članstvo u Centru, te će biti brisan iz članstva.

III. ORGANIZACIJSKI OBLICI DJELOVANJA CENTRA

Čl. 13.

Radi učinkovitijeg djelovanja Centra mogu se osnivati: ogranci, odjeli, komisije i odbori.

Ogranci su oblik teritorijalnog organiziranja članova na pojedinim područjima Republike Hrvatske, a mogu se osnivati za područje općine, grada ili županije. Osnivanje i rad ogranaka uređuje se posebnim pravilnikom. Ogranci nisu pravne osobe.

Odjeli su oblik organiziranja članova prema struci i zanimanju (primjerice: odjel dramskih i kazališnih pedagoga, odjel voditelja dramskih, recitatorskih i lutkarskih družina, i sl.) Osnivanje i rad pojedinih odjela uređuje se posebnim pravilnikom.

Komisije se osnivaju radi lakšeg ostvarivanja dijela zadataka Centra (primjerice: komisija za stručno usavršavanje, komisija za izdavačku djelatnost, komisija za istraživački rad i sl.). Komisije osniva Predsjedništvo Centra.

Odbori se osnivaju prigodno radi ostvarivanja pojedinih akcija. Odbore osniva Predsjedništvo Centra.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Čl.14.

Tijela upravljanja Centrom jesu:

– Skupština,

– Predsjedništvo,

– Nadzorni odbor,

– Sud časti.

1. SKUPŠTINA

Čl. 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Centra,a čine je svi članovi Centra.

Skupština se održava najmanje jedamput godišnje. Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

Skupštinu saziva predsjednik Centra, a u slučaju njegove spriječenosti predsjedništvo Centra.

Skupština se mora sazvati i u sljedećim slučajevima:

– ako to zatraži većina članova Predsjedništva,

– ako to zatraže tri ogranka Centra,

– ako to pismenim putem zatraži jedna trećina članova Centra.

Odluke Skupštine su valjane ako je istoj nazočna nadpolovična većina članova s pravom glasa te ako je za odluku glasovala većina nazočnih članova.

Ako Skupštini nije nazočna nadpolovična većina svih članova s pravom glasa, početak Skupštine odgađa se za pola sata. Ako ni tada nije nazočna nadpolovična većina svih članova s pravom glasa, Skupština će moći odlučivati ako joj prisustvuje najmanje trideset članova s pravom glasa, a odluke su važeće ako za njih glasuju najmanje dvije trećine nazočnih.

Radom Skupštine upravlja predsjedništvo Centra.

Čl. 16.

Skupština Centra odlučuje o sljedećem:

– donosi programe rada i razvoja Centra,

– donosi i mijenja Statut,

– donosi druge akte i odluke važne za rad Centra,

– bira i razrješava Predsjedništvo i Predsjednika, Nadzorni odbor i Sud časti,

– ovlašćuje i razrješava dvoje članova Centra s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra,

– raspravlja i usvaja izvješća o radu Centra,

– usvaja financijski plan i završni račun,

– odlučuje o svim ostalim bitnim pitanjima djelovanja Centra u skladu sa Statutom i pozitivnim pravnim propisima.

2. PREDSJEDNIŠTVO

Čl. 17.

Predsjedništvo upravlja radom Centra između dva zasjedanja Skupštine.

Predsjedništvo čine Predsjednik, dvoje potpredsjednika te dvoje ili četvoro ostalih članova.

Članovi Predsjedništva biraju se na četiri godine, a mogu se birati još jedamput uzastopce.

Nakon isteka razdoblja u kojem ne mogu biti članovi Predsjedništva (četiri godine nakon dvostrukog mandata), članovi mogu ponovo biti birani u Predsjedništvo pod istim uvjetima kao ranije.

Čl. 18.

Zadaće Predsjedništva su sljedeće:

– utvrđuje prijedlog programa rada i razvoja Centra,

– utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,

– brine o radu Centra i provođenju odluka Skupštine,

– upravlja imovinom Centra,

– upravlja radom Skupštine,

– saziva Skupštinu u slučajevima predviđenima u čl. 15. statuta,

– podnosi izvješća Skupštini Centra i po potrebi sponzorima,

– predlaže Skupštini na potvrdu članove komisija i odbora,

– potvrđuje osnivanje pojedinih ogranaka Centra i izbor njihovih povjerenika,

– odlučuje o prijemu u članstvo,

– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,

– obavlja ostale poslove predviđene Statutom i pozitivnim pravnim propisima.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova svih članova.

Čl. 19.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednice saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika kojeg odredi Predsjednik.

Čl. 20.

Između dviju sjednica Predsjedništva radom Centra upravlja Predsjednik.

Predsjednik samostalno odlučuje o svim pitanjima vezanima uz ostvarivanje usvojenog programa rada.

Predsjednik iznimno može samostalno odlučivati o pitanjima nevezanima uz usvojeni program rada kada hitnost ili probitačnost odluke to zahtijevaju. O toj odluci Predsjednik mora izvijestiti Predsjedništvo na prvoj narednoj sjednici.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednik svoje ovlasti prenosi na jednog od potpredsjednika.

Čl. 21.

Za svoj rad Predsjedništvo i Predsjednik odgovorni su Skupštini kojoj podnose godišnje izvješće o radu Predsjedništva.

3. NADZORNI ODBOR

Čl. 22.

Nadzorni odbor skrbi da rad Centra i njegovih upravnih tijela bude u skladu sa zakonom, Statutom i pravilnicima te posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Izborna Skupština na rok od četiri godine, s pravom ponovnog izbora. Članovi Predsjedništva ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju sami članovi.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje uoči godišnjeg zasjedanja Skupštine.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

4. SUD ČASTI

Čl. 23.

Sud časti je stegovno tijelo Centra.

Sud časti sastoji se od tri člana koje imenuje Skupština na rok od četiri godine, s pravom ponovnog izbora. Članovi Predsjedništva ne mogu biti članovi Suda časti.

Čl. 24.

Zadaće Suda časti su sljedeće:

– zaštita moralnog integriteta, ljudskog i stručnog dostojanstva svakog člana Centra,

– predlaganje stegovnih mjera članu Centra koji je povrijedio čast i ugled pojedinog člana ili Centra u cjelini te dramsko – pedagoške struke,

– posredovanje u slučaju spora među članovima Centra.

Čl. 25.

Sud časti raspravlja o predmetima koje mu podnesu pojedini članovi Centra, podružnice, odjeli, komisije te Predsjedništvo i Nadzorni odbor, kao i druge pravne osobe ili pojedinci koji misle da su oštećeni djelovanjem člana Centra.

Radom Suda Časti rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju sami članovi.

Dužnost je Suda časti da od svih strana u sporu prikupi sve potrebne obavijesti i da stekne uvid u okolnosti koje su do spora dovele. Prema vlastitoj procjeni, za vrijeme obavljanja ove zadaće Sud časti ima pravo na tajnost rada.

Sud časti svoju odluku donosi većinom glasova.

Odluku Suda časti, potkrijepljenu obrazloženjem, mora potvrditi Skupština Centra.

Stegovne mjere koje može izreći Sud časti jesu:

– opomena,

– ukor,

– prijedlog isključenja iz članstva Centra na šest mjeseci u slučaju kršenja odredaba Statuta i nanošenja trajne štete Centru,

– prijedlog trajnog isključenja iz članstva Centra u slučaju ponovljenog težeg kršenja odredaba Statuta i nanošenja trajne štete Centru.

V. POSLOVANJE

Čl. 26.

Centar zastupaju i predstavljaju Predsjednik i dva potpredsjednika.

Predsjedništvo može za predstavljanje ovlastiti i voditelje odjela, komisija ili odbora te povjerenike ogranaka kad se radi o akcijama koje oni izravno ostvaruju.

Ogranke predstavljaju povjerenici koji ih vode.

Pravo potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra imaju Predsjednik i dvoje članova koje izabere Skupština Centra.

Čl. 27.

Sredstva za rad Centra pribavljaju se iz:

– članarine,

– privatnih donacija,

– donacija i priloga međunarodnih ustanova i organizacija,

– sponzorstva,

– dobrovoljnih priloga i ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Čl. 28.

Imovina Centra dobivena od sponzora može se koristiti isključivo za ostvarivanje djelatnosti Centra.

Imovinom raspolaže Centar odlukom Skupštine, a upravlja Predsjedništvo.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 29.

Centar prestaje s radom odlukom Skupštine Centra za koju je glasovalo najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine ili temeljem zakona, odnosno odlukom ovlaštenog državnog tijela.

Čl. 30.

U slučaju prestanka rada Centra imovina će pripasti članovima Centra.

Čl. 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom prihvaćanja, a primjenjuje se nakon upisa u registar ovlaštenog državnog tijela.

Predsjednik:

Vlado Krušić