Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2015.

ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 29. 6. 2015. GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK U ZAGREBU

Skupština je trebala započeti s radom u 17,00 sati. Budući da u tom trenutku nije bilo prisutno više od polovice članova Centra, Skupština je, u skladu s Čl. 15., stavak 7. Statuta Centra, započela s radom pola sata kasnije, u 17,30 sati.

U uvodnoj riječi Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Vladimir Krušić najprije je ustvrdio da je prisutno 37 članova udruge s pravom glasa, što je prema istom članku Statuta dovoljno da skupština može donositi odluke, a zatim je predložio sljedeći dnevni red:

  1. UVOD

1.1. Usvajanje dnevnog reda

1.2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

  1. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Izvješća o održanim i planiranim akcijama te aktivnostima u tijeku

2.3. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova

2.4. Rasprava i usvajanje izvješća

2.5. Financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i usvajanje

3.USKLAĐIVANJE USTROJA I STATUTA  HCDO S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

3.1. Obrazloženje izmjena i predlaganje novog teksta Statuta HCDO

3.2. Rasprava  i usvajanje

  1. DODATNI IZBOR ČLANOVA U TIJELA UPRAVLJANJA  HCDO I ODLUKE U SKLADU S NOVIM STATUTOM

4.1. Dodatni izbor članova Predsjedništva

4.2. Izbor članova Arbitražnoga vijeća

4.3. Donošenje odluke o ovlašćivanju Predsjedništva za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra, stručne i financijske voditelje projekata, izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.

  1. RAZVOJ I DJELOVANJE CENTRA U SLJEDEĆOJ GODINI

5.1. Prijedlog financijskog plana i plana djelovanja u sljedećoj godini (podnosi Predsjednik)

5.2. Rasprava i usvajanje

  1. RAZNO

 

1.1. Dnevni je red usvojen.

1.2. Jednoglasno su izabrani za zapisničarku Snježana Čubrilo, a za ovjeroviteljicu zapisnika Ksenija Rožman.

2.1. U izvješću Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva Vlado Krušić naveo je da je jedna od glavnih aktivnosti Predsjedništva i Predsjednika bila usklađivanje Statuta Centra s novim Zakonom o udrugama. Druga je važna aktivnost bila priprema nekih projekata koji će biti važni i za opstanak naše udruge. Istaknuvši neke od uspješnih projekata koje je Centar ostvarivao prethodnih godina u suradnji s više partnera (Zaklada Otvoreno društvo, MZOS, AZOO, osnovne i srednje škole, Inicijativa nevladinih udruga za uvođenje GOO u škole, prošlogodišnji projekt Dramske metode za GOO) objasnio je da su novi projekti zamišljeni prema tim ostvarenim iskustvima. Ove smo se godine prijavili na natječaj MZOS-a s proširenim i produbljenim jesenskim projektom i potvrđeno nam je da smo uzeti u razmatranje. Očekujemo da projekt prođe. Drugi je projekt predviđen u okviru ERASMUS+ programa u kojemu smo jedan od 8 partnera iz europskih zemalja, a glavni je nositelj partner iz Njemačke. Projekt je zagovaračkoga karaktera, a naše se aktivnosti unutar projekta oslanjaju na neke praktične oblike zagovaranja dramskog rada u čijoj je osnovi procesna drama. Ako dođe do realizacije ovoga projekta, on će biti usmjeren na znanstveno-istraživačku dimenziju, čega u Hrvatskoj nedostaje.

2.2. Jasna Šojer govorila je o inicijativi koju je pokrenula, a koju je Predsjedništvo prihvatilo i podržalo. Riječ je o radionicama u okviru programa Komunikacijske vještine za bolju zdravstvenu skrb, koji je zamišljen kao educiranje nastavnika u medicinskim školama, konkretno u Školi za primalje u Zagrebu (Vinogradska) i Medicinskoj školi u Varaždinu, a kasnije se može proširiti i na druge medicinske škole u Hrvatskoj. Ostvarena je i prva pilot radionica u Školi za primalje, o kojoj su se sudionici izjasnili vrlo pozitivno.

Kao izuzetno važnu, iako neizravnu, aktivnost Centra kolega Krušić istaknuo je djelovanje članova Centra na uspostavi dramsko-pedagoških kolegija na učiteljskim studijima i studiju socijalnog rada. O dramsko-pedagoškoj edukaciji budućih razrednih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, točnije onih koji imaju dodatni modul Hrvatski jezik, izvijestila je Iva Gruić te nastavila govoriti o pripremama za izvođenje specijalističkog poslijediplomskog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Potvrdila je da je program prošao sve razine analiza i razmatranja te da je u zadnjoj fazi potvrđivanja. Objasnila je da nije riječ o studiju znanstvenog, nego praktičnog karaktera otvorenog svima zainteresiranima za dramsku pedagogiju koji imaju neki završeni pedagoški, društveni ili humanistički studij. Zamišljeno je da specijalistički studij traje jednu akademsku godinu, a trebao bi početi najesen.

Zaključeno je da o specijalističkom studiju treba što prije obavijestiti članstvo i širu pedagošku javnost te da u tu svrhu studij treba oglasiti na mrežnim stranicama Centra.

Kolega Krušić nadovezuje kako se u tom smislu ponovno otvara i problem potvrđivanja profesionalnog statusa zanimanja dramskog pedagoga koje još uvijek ne postoji u službenom klasifikacijskom registru Hrvatske. To je zadatak koji nas očekuje, tj. doći do mogućnosti unošenja zanimanja dramskog pedagoga u spomenuti registar. Važno će biti i za članove koji su unutar našeg Centra stekli ili će steći određeni status, a i radi revizije potvrđivanja tog statusa.

Pavica Stipković pitala je hoće li se zbog studija Dramske pedagogije ukinuti dodjela zvanja u HCDO-u.

Iva Gruić misli da se sada to još ne može znati i da se zasada neće mijenjati, dok se ne vidi kako će se razvijati dramsko-pedagoška edukacija prije svega u okviru redovnih učiteljskih studija.

Jasna Šojer misli kako je uvođenje programa na visokoškolskoj razini dobrodošlo i zbog nekog općeg statusa u školama gdje se često događa da učitelji dobivaju zadatak vođenja dramskih grupa, a o tome ništa ne znaju. Tako se narušava kvaliteta i važnost dramskog rada s djecom.

Vlado Krušić smatra da u tom okviru moramo razmišljati o tome koju vrstu edukacija možemo ponuditi mi unutar Centra uzimajući u obzir ne samo fakultetsku edukaciju nego i onu koju pružaju druge srodne udruge kao što su Tirena, Studio Kubus i slične. Napominje da bi trebalo osmisliti kontinuirane edukacije tijekom godine, tečajeve kao svojevrsna priprema za specijalistički studij i sl., te poziva poziva sve da se uključe i da osmišljavaju radionice na svojim poljima djelovanja.

Denis Patafta izvješćuje o saznanjima vezanima za postupak prijave i priznavanja novih zanimanja koja se unose u registar hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira, za što su se interesirali on i Ozana  Iveković. Izvijestio je da zahtjev može podnijeti bilo koji interesent, da se tom prilikom ispunjavaju određeni obrasci, tj. da treba ispuniti određene uvjete stjecanja specifične profesionalne kvalifikacije te da to razmatraju i odobravaju određena Sektorska vijeća. Misli da to ne bi trebao biti veliki problem, ali da će i dalje raditi na tome. Kolegica Gruić misli da je proces složeniji i zahtjevniji nakon ispunjavanja zahtjeva i obvezuje se da će i ona pokušati doznati detalje.

2.3. Maja Sviben ukratko je izvijestila o Tireninom kazališnom kampu koji je u tijeku u Zagrebu i koji predstavlja radionički dio ovogodišnjeg Sabora Centra. Do sada se sve odvija po planu, održane su četiri radionice, očekuju se i ostale, sudionika ima dovoljno i iskustva su pozitivna. Njezino izvješće potvrđuju i Jans Šojer, koja je vodila radionicu biblioterapije, te Damir Miholić koji je održao uspješnu radionicu psihodrame.

Ksenija Rožman je u suradnji s Društvom naša djeca također održala radionice za koje kaže da su bile posjećene i plodne.

2.4. Sva izvješća su uzeta na znanje i jednoglasno prihvaćena.

2.5. Ana Sekulić pročitala je dva financijska izvješća: najprije godišnje izvješće za 2014. godinu, a zatim i informativno financijsko izvješće o poslovanju od 1. siječnja do 19. lipnja 2015.godine. Vlado Krušić dao je dodatna objašnjenja o financijskom stanju Centra istaknuvši da današnje djelovanje i budućnost Centra ovisi o osiguranju sredstava ne samo iz članarina nego prije svega iz projekata koje Centar realizira. Usklađivanje Statuta i ustroja Centra s novim Zakonom o udrugama treba, između ostaloga, pridonijeti i većoj stabilnosti njegova financijskog statusa.

Oba financijska izvješća su potvrđena i prihvaćena te priložena zapisniku Skupštine.

3.1. U uvodu, kolega Krušić objasnio je razloge i značaj promjena koje treba napraviti u ustroju i Statutu Centra kako bi bili usklađeni s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu u listopadu prošle godine. Izvijestio je da statutarne promjene prema spomenutom Zakonu zapravo znače da smo morali izraditi potpuno nov prijedlog Statuta koji je članstvu upućen na javnu raspravu prije dvadeset dana. Prijedlog Statuta je izrađen prema zakonskim odredbama te prema uputama u službenom Vodiču za usklađivanje važećih statuta udruga sa Zakonom o udrugama. Tijekom javne rasprave unesene su na temelju sugestija članova još neke manje izmjene i dopune u predloženi tekst Statuta. Nazočnim članovima Skupštine na raspolaganju su i papirni primjerci prijedloga Statuta.

3.2. Nakon kraće načelne rasprave nazočni članovi Skupštine jednoglasno su usvojili izmjene Statuta, tj. usvojili su novi Statut.

Skupština je nastavila s radom poštujući odrednice i pravila novousvojenog Statuta.

4.1. Za članice Predsjedništva kolega Krušić predložio je Maju Sviben i Mašu Rimac Jurinović koje su prihvatile kandidaturu. Predložene kolegice jednoglasno su izabrane za članove Predsjedništva.

4.2. Vlado Krušić obrazložio je ulogu Arbitražnog vijeća kao novog upravnog tijela u Centru čije su zadaće opisane u novom Statutu. S obzirom da zadaće i ovlasti Arbitražnog vijeća obuhvaćaju one koje je ranije imao Sud časti te uključuju i arbitražu u nekim drugim vrstama sporenja i sukoba interesa do kojim može doći među članovima Centra, kolega Krušić predlaže za članove Arbitražnog vijeća  kolege koje smo na prethodnoj skupštini birali u Sud časti. Prijedlog je prihvaćen i u Arbitražno vijeće Centra izabrani su su Branko Sviben, Roberta Barat i Damir Miholić.

Vlado Krušić ističe kao obvezu novog Predsjedništva i Arbitražnog vijeća izradu prijedloga Pravilnika o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova Centra.

4.3. U skladu s čl. 35 novoga Statuta članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o ovlašćivanju Predsjedništva za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra te stručnih i financijskih voditelja projekata, izvršitelja pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.

(Predsjednik Vlado Krušić pozvao je članove Predsjedništva da nakon završetka Skupštine obave prvi sastanak Predsjedništva u novom sastavu te da u skladu s ovlastima koje im je ovom odlukom dodijelila Skupština izaberu nositelje sljedećih funkcijama: Dopredsjednika, Tajnika i troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra.)

5.1. Prijedlog plana djelovanja i financijskog plana Centra u sljedećoj godini

5.2. Rasprava i usvajanje

5.1. Vlado Krušić istaknuo je da je plan djelovanja u sljedećoj godini prvenstveno usmjeren na realizaciju dvaju projekata: u prvom, koji smo prijavili na natječaj MZOS-a, nositelji  smo i realizatori. Projekt nosi naslov „Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje“ i prošireni je nastavak vrlo uspješnog prošlogodišnjeg projekta. Projekt  podrazumijeva dva programa: A) edukativne metodičke radionice za učitelje, nastavnike i školske stručne suradnike koji GOO podučavaju prema novom programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i B) oblikovanje metodičkog priručnika za nastavu i obradu tema GOO u kojem će biti opisani i metodički priređeni primjeri dobre prakse u korištenju aktivnih metoda podučavanja i učenja.

U okviru Programa A, u suradnji s lokalnim partnerima namjeravamo realizirati ukupno 16 edukativnih radionica u sljedećim županijama:

Međimurska (Partneri: OŠ Selnica i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu),

Varaždinska (Partneri: Medicinska škola Varaždin i Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu),

Šibensko-kninska (Partner: OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik),

Koprivničko-križevačka (Partner: Srednja škola Koprivnica),

Karlovačka (Partner: OŠ Grabrik, Karlovac),

Grad Zagreb (Partner: OŠ dr. Vinka Žganca).

Značajka je ovogodišnjeg projekta da ponudu radionica obogaćujemo novim profilima, ovisno o ciljanim skupinama ili odgojno-obrazovnim područjima (radionica za učitelje RN, za predmetne učitelje, za obradu tema na satu razrednog odjela, za školske stručne suradnike, za srednjoškolske nastavnike, za studente učiteljskih fakulteta). Sve radionice bit će ekipirane trenutno dostupnom metodičkom literaturom.

Cilj Programa B je publiciranje (elektroničko ili papirno) metodičkog priručnika za nastavu GOO kao trajniji rezultat i osnova za daljnji razvoj prikladne metodike GOO i educiranje učitelja i nastavnika koji će podučavati GOO.

Drugi projekt je međunarodni, a radi se o zagovaračkom projektu Europske mreže IDEA-e čiji je nositelj njemačka dramsko-pedagoška udruga uz sudjelovanje parterskih organizacija iz 8 zemalja. Hrvatsko sudjelovanje odnosi se prvenstveno na niz radionica posvećenih usvajanju postupaka procesne drame u redovnom školskom radu i namijenjenih učiteljima i nastavnicima.

Oba projekta su još u fazi ocjenjivanja te još nije moguće reći hoće li biti prihvaćeni i realizirani.

Sljedeći pravac aktivnosti Centra u sljedećoj godini je daljnja rekonstrukcija ustroja HCDO-a, zatim ažuriranje članstva i uspostava kvalitetnog registra članova te oblikovanje prikladnih oblika i alata našeg djelovanja. To se prije svega odnosi na funkciju naših mrežnih stranica i njihova uređivanja, a zatim na veće poticanje šireg članstva na aktivno djelovanje kroz radne skupine, odbore i ogranke.

Treći važan pravac aktivnosti i dalje će biti rad na zakonskom priznavanju profesionalnog statusa zanimanja dramskog pedagoga, oko čega su se neki naši članovi već angažirali.

Uz ove aktivnosti, oko kojih će se Predsjedništvo posebno angažirati, središnjica Centra posebno je zainteresirana za projekt specijalističkog poslijediplomskog studija dramske pedagogije koji bi se trebao pokrenuti sljedeće školske godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Što se tiče financijskog plana u sljedećoj godini, on može biti sasvim privremen i krajnje neizvjestan sve dok ne saznamo ishod natječaja na koje smo prijavili projekte. To se tiče i predviđenog prihoda od članarina, budući da smo upravo u postupku ažuriranja članstva, nakon kojeg će biti vidljivije koliko registriranih i potvrđenih članova zapravo imamo.

Zato brojke koje iznosimo u financijskom planu za sljedeću godinu treba smatrati sasvim privremenima.

Vlado Krušić iznio je osnovne i okvirne stavke financijskog plana za sljedeću godinu te je predložio njegovo usvajanje, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Financijski plan priložen je uz zapisnik Skupštine.

Skupština je završila s radom u 21,00 sat.                                                             

Zapisnik sastavila:

Snježana Čubrilo, v.r.

 Zapisnik ovjerila:

Ksenija Rožman,  v.r.