Nakon simpozija o dramskom odgoju – aktivnosti HCDO-a

Simpozij Budućnost dramskog odgoja: kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, održan koncem lipnja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, brojem sudionika i raznovrsnošću radionica te nadasve poletnim ozračjem koje je prožimalo sve aktivnosti i programe Simpozija može se, u široj perspektivi, shvatiti kao svojevrstan pokazatelj ishoda dvadesetogodišnjeg razvoja suvremenog dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj te kao prag i početak njegove nove etape. Posebno su bile poticajne rasprave u radnim skupinama, sažete u zaključcima Simpozija naslovljenima Kako, dakle, odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo? Ili što nakon simpozija o dramskome odgoju? .

Kao jedan od glavnih promicatelja suvremenog dramskog odgoja u nas i suorganizator Simpozija, HCDO će u okviru svog područja djelovanja, svojih organizacijskih mogućnosti te programskih opredjeljenja i strateških ciljeva poduzeti realizaciju niza prijedloga iznesenih u raspravama radnih skupina i navedenih u zaključcima Simpozija. Na tom pravcu, HCDO kao svoju obvezu vidi sljedeće zadaće:

Radno povezivanje i umrežavanje

U svrhu lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva statutom HCDO-a predviđeno je povezivanje članstva putem različitih organizacijskih oblika poput ogranaka i odjela, kao trajnijih i čvršćih formi, te interesnih skupina i mreža, kao fleksibilnijih i manje krutih načina organiziranja. Ogranci su oblik teritorijalnoga, a odjeli, mreže i interesne skupine oblici su stručnog i strukovnog povezivanja članova Centra. Sve te oblike uspostavljaju i pokreću prije svega sami članovi. Slijedeći inicijative iznesene na Simpoziju, upravna tijela HCDO-a pružit će organizacijsku podršku osnivanju novih ogranaka (npr. u Međimurskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji), a potaknut će aktiviranje postojećih ogranaka.

Naglašeni aktivizam raznih odgojno-obrazovnih struka prisutnih na Simpoziju te prijedlozi radnih skupina obvezuju Centar da potakne osnivanje odjela i mreža kao oblika stručnog i strukovnog povezivanja članstva. S obzirom na sadašnji sastav članstva, koje najvećim dijelom čine prosvjetni radnici zaposleni u različitim segmentima odgojno-obrazovnog sustava, HCDO će inicirati osnivanje posebnih odjela i mreža kao mjêsta razmjene i zajedničkog djelovanja svojih članova koji rade u istoj struci ili imaju iste stručne interese (npr. odjel/mreža za dramskopedagoški rad u predškolskom odgoju, u razrednoj/predmetnoj nastavi, mreža voditelja školskih dramskih/scenskih/lutkarskih družina, stručna mreža za promicanje dramskopedagoških metoda u nastavi i sl.).

Posebnu vrstu stručnog okupljanja i djelovanja predstavljaju mreže i oblici povezivanja izvan organizacijskih okvira HCDO-a, putem kojih se, radi unapređivanja vlastite dramskopedagoške prakse, povezuju ne samo naši članovi, već i razni drugi njezini sudionici. Na tom pravcu HCDO će se zalagati za obnovu rada županijskih i gradskih stručnih vijeća učitelja i voditelja školskog dramskog/scenskog rada odn. slobodnih aktivnosti.

Edukacija

Centar će, kao i dosad, putem svojih mail-lista te mrežne stranice www.hcdo.hr i facebook stranice HCDO informirati javnost, suradnike i svoje članstvo o svim dostupnim oblicima dramskopedagoške edukacije.

U skladu s potrebom trajne i sustavne edukacije za dramski odgoj i pedagogiju, često isticanom u raspravama na Simpoziju, HCDO svojom posebno važnom zadaćom smatra oblikovanje mreže raznovrsnih edukacija i radionica temeljene na obnovi vlastitih ranije postojećih edukacijskih programa (poput Radionice dramskog odgoja) kao i na njihovu obogaćivanju novima.

Dodatan zadatak u ovom segmentu predstavljat će zalaganje HCDO-a za stručnu ovjeru kvalitete dramskopedagoških edukacija i njihovo priznavanje – npr. od strane Agencije za odgoj i obrazovanje – kao oblika kvalitetnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika.

Poseban pravac djelovanja u području edukacije predstavlja nastavak realizacije projekata namijenjenih primjeni dramskopedagoških metoda u raznim odgojno-obrazovnim područjima i predmetima, (npr. u nastavi Građanskog odgoja i obrazovanja, u Hrvatskom jeziku, na Satu razredne zajednice i sl.).

Javne i zagovaračke aktivnosti

Kao organizacija, HCDO će, kao i dosad, obavijestima, izjavama te akcijama zagovarački nastupati prema široj pedagoškoj i kulturnoj javnosti te javnim čimbenicima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Agencija za odgoj i obrazovanje, državni uredi i agencije, županijska i gradska upravna tijela i institucije i sl.) prije svega promicanjem općih statutarnih ciljeva svoga djelovanja (razvijanje, unapređivanje i predstavljanje dramskog odgoja i pedagogije kao sastavnih dijelova humanističkog odgoja i obrazovanja; edukacija i stručno usavršavanje; razvijanje dramskopedagoške teorije i prakse u povezanosti s odgojem i pedagogijom te s ostalim područjima kulture, umjetnosti i društvenih izvedbenih praksi; prenošenje i populariziranje obavijesti i iskustava s područja dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu).

Posebne ciljeve (npr. kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja [GOO] u hrvatski školski sustav te dramskopedagoške metode kao prikladnu metodiku GOO-a) Centar će nastaviti zagovarati u suradnji s organizacijama civilnog društva okupljenima oko tog zajedničkog cilja (GOOD inicijativa).

Najučinkovitijim načinom javnog promotivnog i zagovaračkog djelovanja HCDO-a pokazali su se upravo edukacijski programi i projekti kakve je dosad provodio (npr. projekt Aktivne metode za građanski odgoj) i kakve će u budućnosti nastojati realizirati samostalno ili u suradnji s partnerima.

Posebnu zagovaračku zadaću Centra u budućem razdoblju predstavlja osnaživanje stručnog i profesionalnog statusa dramske pedagogije kao struke te sudjelovanje u rješavanju profesionalnog statusa zanimanja dramskog pedagoga.

Svoje aktivnosti i preuzete zadatke HCDO će osmisliti u okviru posebnih akcijskih planova i programa, kojima ćemo na suradnju i djelovanje pozvati najprije svoje članstvo, zatim sudionike Simpozija te širu pedagošku, kulturnu i građansku javnost.

Prve konkretne akcije koje ćemo poduzeti organizacijski su vezane uz pripremu redovitog godišnjeg sabora našeg Centra, koji ćemo održati tijekom školskih zimskih praznika, od srijede 10. do subote 13. siječnja 2018.

Ciljane skupine kako među članovima tako i među nečlanovima Centra, na koje računamo u provedbi naznačenih zadaća, bit će pozvane na sudjelovanje posebnim pozivima.

Očekujte uskoro naše obavijesti i pozive na suradnju, a mi se nadamo da ćete im se i odazvati te tako aktivno pridonijeti realizaciji prijedloga iznesenih na Simpoziju.

 

Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj


fotografija sa Simpozija

One thought on “Nakon simpozija o dramskom odgoju – aktivnosti HCDO-a

Comments are closed.