Strateški plan djelovanja Hrvatskog centra za dramski odgoj u razdoblju 2015. – 2020.

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ U RAZDOBLJU 2015. – 2020.

(Strateški plan usvojen je na godišnjoj skupštini Hrvatskog centra za dramski odgoj održanoj 28. prosinca 2014. godine u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu.)

 

Hrvatski centar za dramski odgoj (HCDO) osnovalo je u veljači 1996. trinaest entuzijasta ponesenih vjerom da dramskom odgoju u Hrvatskoj predstoji svjetla budućnost i da ga valja razvijati kao vrijednu sastavnicu humanističkog odgoja i obrazovanja.

U Statutu udruge istaknuti su sljedeći ciljevi našega rada: „Centar je nestranačko, nedržavno, nedobitno udruženje građana koje promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj kao sastavni dio humanističkog odgoja, potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost drame, kazališta i odgoja, prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i inozemstvu te štiti ugled i stručni položaj svojih članova“ (Statut HCDO, čl. 2).

Za ostvarenje svojih ciljeva Centar obavlja sljedeće djelatnosti: „organiziranje seminara, savjetovanja, okruglih stolova i predavanja; izdavačka djelatnost ( publikacije, brošure i sl. ); provođenje stručnih istraživanja; priređivanje i pripremanje namjenskih predstava i nastupa na nedobitnoj osnovi; prikupljanje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju; suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu“ (Statut HCDO, čl. 3).

Centar broji preko 400 članova i djeluje na području cijele Republike Hrvatske te surađuje sa srodnim i sličnim i drugim udruženjima, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu. Centar je učlanjen u Međunarodnu udrugu za dramu, kazalište i odgoj (International Drama/Theatre and Education Association – IDEA), a posebno je aktivan u koordinativnoj mreži IDEA Europa koja okuplja europske članice IDEA-e.

VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE U RAZDOBLJU 2015.-2020.

VIZIJA Hrvatskog centra za dramski odgoj u naznačenom razdoblju jest jačanje i daljnji razvoj Centra kao stručnog i strukovnog izvorišta i metodičkog središta dramskog odgojnog rada kao snažnog sredstva humanističkog odgoja i obrazovanja, odgoja stvaralačkih, cjelovitih i socijalno odgovornih ličnosti te kao načina odgajanja građanskih demokratskih vrijednosti primjenjivog i učinkovitog u raznim područjima društvenog i kulturnog života i stvaralaštva.

MISIJA Hrvatskog centra za dramski odgoj odvijat će se na tragu dosadašnjih aktivnosti i postignuća proizašlih iz naših temeljnih statutarnih opredjeljenja a sastojat će se u daljnjem razvijanju dramskoga odgoja u Hrvatskoj kao oblika iskustvenog učenja i humanističke metodike odgajanja pojedinaca kao kreativnih, slobodnih i socijaliziranih ličnosti te kao aktivnih odgovornih građana, pripadnika zajednice u kojoj žive.

Svoju misiju Centar će ostvarivati sljedećim zadaćama:

razvijanje raznovrsnih metodika i primjena dramskoga odgoja u raznim područjima društvenoga života, kulture i obrazovanja (stručno usavršavanje profesionalnih dramskih pedagoga; dramsko-pedagoška edukacija učitelja, odgojitelja i edukatora te građanskih aktivista i amaterskih stvaralaca; uvođenje dramsko-pedagoške metodike na učiteljske studije)

suradnja i partnerstvo u nacionalnim i međunarodnim okvirima s ustanovama formalnog i neformalnog obrazovanja te organizacijama civilnoga društva na metodičkom oblikovanju i realizaciji projekata edukacije za demokratsko građanstvo i demokratsku školu

suradnja i partnerstvo u nacionalnim i međunarodnim okvirima s ustanovama i organizacijama kulture i umjetnosti na oblikovanju i realizaciji umjetničkih edukativnih programa i projekta namijenjenih mladima i poticanju kulture mladih

promicanje i zagovaranje profesionalnog statusa dramske pedagogije i dramskih pedagoga

osnaživanje vlastitih organizacijskih i kadrovskih kapaciteta potrebnih za realizaciju planirane strategije.

VRIJEDNOSTI koje će Centar u sljedećem razdoblju promicati i u duhu kojih će djelovati u temelju su svih naših dosadašnjih aktivnosti, a to su:

promicanje dramskog i kazališnog odgojnog rada kao sastavnog dijela humanističkog odgoja i obrazovanja, što podrazumijeva odgoj za demokratske građanske vrednote, za socijalnu osjetljivost i odgovornost, za suradnju, snošljivost i poštivanje različitosti, za razvoj osobnosti svakog pojedinca i njihovih stvaralačkih potencijala

istraživanje te stručno usavršavanje i razvijanje dramsko-pedagoške prakse i profesionalnih kompetencija dramskih pedagoga

njegovanje i razvijanje profesionalne etike i humanističkih odgojnih ciljeva na kojima se temelji dramsko-pedagoška praksa te zaštita i osnaživanje stručnog i profesionalnog položaja i statusa dramskih pedagoga.

SWOT ANALIZA

Unutrašnje snage i prednosti  ( S ) Unutrašnje slabosti  ( W )
– široka primjenjivost naših profesionalnih znanja

– stručni ugled stečen dosadašnjom djelatnošću

– potvrđeni učinci i kvaliteta dosadašnjih aktivnosti i projekata

– trajna otvorenost za inoviranje metodike i prakse dramsko-pedagoškoga rada

– metodička raznolikost i prilagodljivost različitim odgojnim ciljevima i situacijama

– otvorenost za suradnju s udrugama, institucijama i organizacijama

– motiviranost članova

– permanentno usavršavanje i (samo)edukacija članova

– volonterizam (Centar sve vrijeme djeluje zahvaljujući entuzijazmu članova i vodstva)

 

– volonterizam (Centar nema osoba plaćenih za njegovo osnovno funkcioniranje)

–  redovna zaposlenost i osobni profesionalni prioriteti aktivnih članova nisu u Centru, nego na njihovim redovnim radnim mjestima odn. na poslovima od kojih žive

– ograničene mogućnosti razvijanja i povećanja broja projekata uslijed organizacijske neekipiranosti

– nedovoljna osposobljenost za financijsko planiranje i praćenje aktivnosti

– neravnomjerna raspodjela odgovornosti i kompetencija za vođenje Centra

– nedostatno korišteni stručni potencijali šireg članstva uslijed nemogućnosti čvršće i stalnije međusobne komunikacije te programiranja i koordiniranja mogućih zajedničkih aktivnosti

– nemanje vlastita prostora

– nedovoljno iskorištena sredstva javne komunikacije (mrežne stranice Centra)

Vanjske prilike/mogućnosti  ( O ) Vanjske prepreke/opasnosti  (T)
– široka prihvaćenost naše djelatnosti od strane učitelja, odgojitelja i edukatora te, kao posljedica, povećana potražnja naših edukativnih programa

– jačanje i priznavanje specifičnih edukativnih djelatnosti civilnih udruga kao legitimnog oblika neformalnog dopunskog obrazovanja i stručnog usavršavanja

– umreženost i suradnja s istorodnim međunarodnim (europskim) organizacijama

– suradnja i razmjena iskustava sa drugim organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj i inozemstvu

– globalna kriza i nejasnost socijalnih i odgojnih ciljeva i vrijednosti

– lokalna gospodarska i socijalna kriza

– nepostojanje sustavne odgojno-obrazovne nacionalne politike

– sektorska rascijepljenost područja kulture i odgoja / obrazovanja

– komercijalizacija odgoja i obrazovanja i njihovo pretvaranje u tržište edukativnih usluga

– nedostatna svijest u široj javnosti o socijalnoj i pedagoškoj korisnosti dramskog odgojnog rada

 

 

STRATEŠKI PRAVCI DJELOVANJA HCDO U RAZDOBLJU 2015.-2020.

(ciljevi i očekivani ishodi, načini njihova ostvarivanja, partneri i korisnici planiranih aktivnosti)

 

 1. RAZVOJ PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI CENTRA
 • Razvijanje, istraživanje i obogaćivanje metodike dramskog i kazališnog odgojnog rada

Očekivani ishodi:

– Provedba istraživanja te stručna obrada i predstavljanje rezultata međunarodnoj stručnoj i pedagoškoj javnosti

– Zagovaranje i promicanje dramskog/kazališnog odgoja u školskim sustavima

Način ostvarivanja:

Nacionalno i međunarodno partnerstvo i suradnja između motiviranih

organizacija i institucija na kreiranju i realiziranju zajedničkih projekata

Izvođači/partneri:

– Nacionalne udruge i ustanove dramskoga/kazališnoga te umjetničkog odgoja

– Međunarodne (EU) organizacije dramskog/kazališnog te umjetničkog odgoja

– Visokoškolske ustanove i zajednice edukacijskih znanosti i umjetničkog odgoja

– Škole i druge ustanove odgojno-obrazovnog sustava u partnerskim zemljama

Korisnici:

– Nacionalne i međunarodne organizacije i ustanove dramskog/kazališnog te umjetničkog odgoja

– Istraživači i metodičari dramskog/kazališnog te umjetničkog odgojnog rada

– Učitelji motivirani za uporabu dramsko-pedagoške metodike u svom radu

– Učenici za čiji odgoj i obrazovanje će se koristiti dramsko-pedagoška metodika

 • Edukacija djelatnika formalnog i neformalnog obrazovanja te aktivista civilnih udruga zainteresiranih za dramski i kazališni odgojni rad

Očekivani ishodi:

– Sustavna i kontinuirana dopunska dramsko-pedagoška edukacija učitelja, odgojitelja, edukatora u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja te aktivista civilnih udruga

– Primjena dramsko-pedagoške metodike u njihovu svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu i aktivizmu

– Oblikovanje modela i modula dramsko-pedagoške edukacije primjerenih specifičnim kontekstima, potrebama i korisnicima

– Uvođenje dramsko-pedagoške metodike na učiteljske fakultete i druge edukatorske studije

Način ostvarivanja:

Organiziranje radionica, seminara i edukativnih projekata za osposobljavanje stručnjaka za kvalitetno provođenje

 1. a) programa građanskog odgoja i obrazovanja u školama,
 2. b) programa dramske kulture i umjetnosti u školama,
 3. c) primjene dramskog i kazališnog odgojnog rada u razrednoj i predmetnoj nastavi, d) dramskog/kazališnog odgojnog rada s djecom i mladeži s posebnim potrebama,
 4. d) dramskog/kazališnog odgojnog i stvaralačkog rada s darovitom djecom i mladeži,
 5. e) primjene dramsko-pedagoških metoda u radu udruga civilnoga društva.

Izvođači/partneri:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalna agencija za vanjsko vrednovanje, uredi za obrazovanje i društvene djelatnosti lokalne samouprave, ustanove formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja, udruge civilnog društva

Korisnici:

– Ustanove formalnog i neformalnog obrazovanja i njihovi djelatnici (učitelji, odgojitelji, edukatori, školski stručni suradnici)

– Udruge civilnoga društva i njihovi aktivisti i članovi

– Učenici, polaznici i štićenici ustanova i edukatorskih programa čijem odgoju i obrazovanju je namijenjen dramsko-pedagoški rad

 

 • Izdavaštvo

Očekivani ishodi:

– Redovito (elektroničko) objavljivanje Dramskog odgoja, glasila Centra, u navedenom razdoblju( 6 brojeva)

– Izdavanje (elektroničko i knjižno) priručnika i stručne literature o dramskom odgoju (broj izdanja prema mogućnostima)

Način ostvarivanja:

Nastavak izdavanja stručne dramsko-pedagoške literature i publicistike putem elektroničkih i materijalnih (knjižnih) izdanja

Izvođači/partneri:

Izdavačka poduzeća, ustanove i organizacije zainteresirane za ovu vrstu stručne edukacijske literature

Korisnici:

– Dramski/kazališni pedagozi, djelatnici formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja, aktivisti udruga civilnoga društva, studenti učiteljskih studija

– Stručna pedagoška javnost

 

 • Razvoj mrežnih stranica HCDO

Očekivani ishodi:

Raspoloživost mrežnih stranica HCDO kao informativnog i stručnog teorijsko-metodičkog resursa dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Način ostvarivanja:

Sustavno uređivanje i publiciranje informativnih i stručnih radova te povezivanje s drugim izvorima obavijesti, podataka i znanja iz područja dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Izvođači/partneri:

Dramski/kazališni pedagozi i metodičari, organizacije i ustanove dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Korisnici:

– Dramski/kazališni pedagozi, djelatnici formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja, aktivisti udruga civilnoga društva, studenti učiteljskih studija

– Stručna pedagoška javnost

 

 • Promicanje i zagovaranje dramskoga odgoja i pedagogije u široj društvenoj i pedagoškoj javnosti

Očekivani ishodi:

Šire društveno prepoznavanje i uvažavanje dramskoga odgoja i pedagogije kao oblika humanističkog odgoja i obrazovanja te kao metodike iskustvenog učenja i odgajanja pojedinaca kao kreativnih, slobodnih, socijaliziranih ličnosti i aktivnih odgovornih građana zajednice u kojoj žive

Način ostvarivanja:

– Organiziranje radionica, predavanja i stručnih skupova

– Aktivno sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima

– Proaktivno djelovanje preko suradničkih mreža i srodnih nacionalnih i međunarodnih organizacija

Izvođači/partneri:

Organizacije i ustanove dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj, Europskoj Uniji, u široj regiji Jugoistočne Europe te u svijetu (UNESCO, IDEA, INSEA, Europska mreža IDEA-e, nacionalne organizacije)

Korisnici:

Šira društvena i pedagoška javnost, donositelji odluka i kreatori odgojno-obrazovnih politika u Hrvatskoj, Europskoj Uniji Uniji, u široj regiji Jugoistočne Europe te u svijetu

 

 1. RAZVOJ ORGANIZACIJSKIH I IZVEDBENIH KAPACITETA CENTRA
 • Osiguranje profesionalnog organizacijskog i financijskog vodstva

Očekivani ishodi:

Spremnost Centra za kompetentno stručno i organizacijsko vođenje i partnersko sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima i projektima

Način ostvarivanja:

– Osiguranje profesionalnog vodstva pojedinih stručnih aktivnosti i projekata te financijskog planiranja i poslovanja Centra

– Osiguranje prostornih uvjeta za redovito i kontinuirano održavanje aktivnosti Centra

Izvođači/partneri:

– Kvalificirani članovi HCDO

Korisnici:

– Članstvo HCDO

– Učitelji, odgojitelji i edukatori koji od Centra očekuju sustavnu dramsko-pedagošku edukaciju

– Djeca, mladež i svi kojima je odgojni dramski/kazališni rad namijenjen

 

 • Osnaživanje izvedbenih kapaciteta i kompetencija putem nacionalnih i međunarodnih partnerstava

Očekivani ishodi:

Kompetentno sudjelovanje i suradnja u nacionalnim i međunarodnim akcijama istraživanja, razvijanja i promicanja dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Načini ostvarivanja:

– Vođenje  i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima istraživanja dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

– Organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima (savjetovanjima, konferencijama, kongresima)      dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Izvođači/partneri:

Nacionalne i međunarodne organizacije i ustanove dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije

Korisnici:

– Ustanove i organizacije dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu

– Metodičari i istraživači dramskog/kazališnog i umjetničkog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu

 • Operativna i financijska održivost organizacije

Očekivani ishodi:

– Kvalitetniji i funkcionalniji rad upravnih tijela Centra

– Veća javna vidljivost i preglednost djelovanja i aktivnosti Centra

– Povećana sigurnost financiranja

Načini ostvarivanja:

– Funkcionalnija raspodjela dužnosti i odgovornosti

– Aktiviranje rada lokalnih ogranaka udruge

– Praćenje potreba korisnika i sustavnije planiranje projekata, aktivnosti i partnerstava

– Ostvarivanje financijske održivosti udruge planiranjem i pribavljanjem sredstava za projekte i aktivnosti na sljedeće načine: a) praćenjem programskih/projektnih natječaja, b) partnerstvima s drugim ustanovama i  organizacijama, c) kontaktima s donatorima, d) suradnja s poslovnim sektorom, e) s lokalnim zajednicama i ustanovama lokalne uprave, f) članarinama članova, g) samofinanciranje naplatom radionica i prodajom knjiga

Izvođači/partneri:

– Fondovi državne i lokalne uprave (Ministarstvo kulture, MZOS, županijski i gradski uredi za obrazovanje itd.)

– Fondovi EU (Erasmus plus)

– Nacionalne i međunarodne javne i privatne zaklade (European Culture Foundation, Open Society Foundation itd.9

– Nacionalne i međunarodne partnerske organizacije i ustanove (IDEA, IDEA Europe, regionalne udruge itd.)

– Članstvo Centra

Korisnici:

– Radna tijela i članstvo HCDO

– Partnerske organizacije i ustanove