Prijedlog Novog Statut HCDO

Prilažemo prijedlog teksta novog Statuta Centra, čime otvaramo javnu raspravu o ovom najvažnijem dokumentu Centra koju moramo završiti usvajanjem konačnog teksta Statuta na zasjedanju Skupštine u ponedjeljak 29.6.2015..

Uz nadu da ćete proučiti prijedlog novog Statuta molimo Vas da Vaše primjedbe, upite i sugestije pripremite za završnu raspravu na Skupštini na kojoj je ovaj put zaista važno sudjelovati, jer se radi o usvajanju bitno obnovljenog temeljnog dokumenta našeg Centra koji treba omogućiti organizacijski funkcionalno i zakonski usklađeno odvijanje naše djelatnosti u budućnosti.

Srdačan pozdrav,

Vlado Krušić, predsjednik

 

icon_pdfPrijedlog novog Statuta HCDO

_____________________________________________________________

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 16. Statuta Hrvatskog centra za dramski odgoj Skupština Centra je na sjednici održanoj 29. 6. 2015. usvojila je novi

 

S T A T U T

HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ

 

I.

OSNOVNE   ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Hrvatskog centra za dramski odgoj (u daljnjem tekstu: Centar); o izgledu pečata i zastupanju; o  ciljevima i području djelovanja Centra sukladno ciljevima, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima Centra sukladno Statutu i zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Centra; o uvjetima i načinu učlanjivanja, o načinu vođenja popisa članova; o pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Centra; o prestanku članstva; o organizacijskim, ustrojstvenim i radnim oblicima djelovanja Centra; o upravnim tijelima Centra, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, o izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata; o načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu Likvidatora Centra; o prestanku postojanja Centra; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Centra te o drugim pitanjima od značaja za Centar.

 

Čl. 2.

Puni naziv Centra je HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ.

Skraćeni naziv Centra je: HCDO.

U međunarodnim kontaktima Centar koristi engleski oblik naziva: CROATIAN CENTRE FOR DRAMA EDUCATION, koji se rabi uz naziv na hrvatskom jeziku.

Sjedište Centra je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Centra.

Centar djeluje na području Republike Hrvatske, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom surađuje s istorodnim, sličnim i drugim udrugama, ustanovama i organizacijama te s individualnim suradnicima i partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Čl. 3.

Hrvatski centar za dramski odgoj udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Hrvatski centar za dramski odgoj je neprofitna pravna osoba.

 

Čl. 4.

Centar ima pečat četvrtastog oblika veličine 55 x 22 mm na kojem se s lijeve strane nalazi znak Centra koji predstavlja siluetu djeteta od kojeg se zvjezdasto pružaju četiri različite sjenke, a s desne strane nalazi se natpis: HCDO, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik te drugi članovi Centra koje on ovlasti.

 

Čl. 5.

Centar u javnoj i službenoj komunikaciji zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Za posebne javne svrhe i prigode Predsjedništvo Centra može za zastupanje ovlastiti i druge članove Centra.

II.

CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Čl. 6.

Centar ostvaruje sljedeće osnovne ciljeve:

 • promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj i pedagogiju kao sastavne dijelove humanističkog odgoja i obrazovanja,
 • razvija i potiče edukaciju i stručno usavršavanje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije,
 • potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost dramske kulture i umjetnosti s odgojem i pedagogijom te s ostalim područjima kulture, umjetnosti i društvenih izvedbenih praksi,
 • prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • štiti ugled i stručni položaj svojih članova.

 

Čl. 7.

U skladu sa svojim ciljevima Centar djeluje u sljedećim područjima (prema I. razini Klasifikacije djelatnosti udruga):

 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • kultura i umjetnost,
 • demokratska politička kultura,
 • socijalna djelatnost,
 • međunarodna suradnja.

 

Čl. 8.

Sukladno strukturi članova te korisnika kojima je djelatnost Centra namijenjena ciljane skupine djelovanja Centra su:

 • odgojno-obrazovni djelatnici,
 • odgojno-obrazovne ustanove,
 • djeca – opća populacija,
 • mladi – opća populacija,
 • učenici,
 • studenti,
 • darovita djeca i mladi,
 • udruge i građanske inicijative.

 

Čl. 9.

Centar ostvaruje ciljeve sljedećim djelatnostima:

 • edukacija, zagovaranje i promicanje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije putem radionica, tečajeva, seminara, savjetovanja, konferencija i posebnih projekata,
 • nakladnička djelatnost (oblikovanje i distribucija tiskanih i elektroničkih publikacija i resursa – priručnici, brošure, časopis/glasilo Centra, stručne mrežne stranice i sl.),
 • planiranje i provedba stručnih istraživanja,
 • priređivanje i izvođenje namjenskih (edukativnih i sl.) predstava i nastupa u okviru posebnih projekata i akcija,
 • prikupljanje i prenošenje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju i pedagogiji elektroničkim i tiskanim medijima,
 • suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Čl. 10.

Djelovanje Centra je javno, a javnost svoga djelovanja Centar ostvaruje:

 • redovitim izvješćima na godišnjim skupštinama i sjednicama upravnih tijela,
 • javnošću sjednica upravnih tijela,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih te projektnih opisnih i financijskih izvješća o radu,
 • izlaganjem važnijih aktivnosti na mrežnim stranicama Centra,
 • izvješćivanjem članstva o tekućim događanjima i aktivnostima Centra, njegovih tijela i članova putem elektroničkih članskih mreža (e-adresari, tematske facebook skupine i sl.),
 • izvješćima na stručnim i tematskim skupovima,
 • na posebnim prigodnim skupovima i/ili događanjima,
 • po potrebi putem medija javnog priopćavanja i na druge prikladne načine.

 

III.

ČLANSTVO  U  CENTRU

Čl. 11.

Članom Centra može postati svaka punoljetna fizička osoba, kao i maloljetna fizička osoba starija od 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, s hrvatskim ili stranim državljanstvom koja se bavi ili se zanima za dramski i kazališni odgoj i pedagogiju i koja prihvaća ciljeve iz članka 6. ovog Statuta.

Članom Centra postaje se individualnom prijavom putem mrežne stranice Centra i upisom osobnih podataka u Opću datoteku Centra koju vodi Tajnik Centra.

Članovi Centra plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Skupština Centra.

 

Čl. 12.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Redovni članovi su svi članovi upisani u službeni Registar članova Centra.

U počasno članstvo mogu biti izabrane fizičke osobe iz Hrvatske i inozemstva koje su svojim djelovanjem bitno pridonijele ukupnom razvoju i ostvarivanju ciljeva dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije.

Počasni članovi imaju sva prava i obveze redovnih članova, ali su oslobođeni plaćanja članarine.

Kandidate za počasno članstvo može predložiti svaki član ili skupina članova, kao i pojedina tijela Centra, uz pisano obrazloženje. Prijedlozi se podnose Predsjedništvu Centra.

Na osnovu dobivenih prijedloga Predsjedništvo formulira vlastiti prijedlog kandidata za počasno članstvo te ga uz obrazloženje podnosi Skupštini Centra na usvajanje.

 

Čl. 13.

Opća datoteka Centra vodi se elektronički, a sastoji se od službenog Registra članova, individualnih datoteka članova, općih i posebnih adresara te popisa kontakata i potrebnih podataka o članovima, korisnicima, suradnicima, partnerima i sl.).

Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, adresi stanovanja, elektroničkim adresama i telefonskim brojevima člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Centru, kategoriji članstva, profesionalnom statusu i stručnom dramsko-pedagoškom zvanju te datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Centra i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Čl. 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • djelovanje u skladu sa Statutom i pravilnicima Centra te pozitivnim zakonskim propisima,
 • ostvarivanje, promicanje i zastupanje ciljeva Centra,
 • obaviještenost o aktivnostima Centra,
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima, u upravljanju te u nadzoru upravljanja Centrom,
 • čuvanje i jačanje ugleda Centra vlastitim djelovanjem,
 • izvršavanje preuzetih obveza i čuvanje materijalnih dobara Centra,
 • redovito plaćanje članarine.

 

Čl. 15.

Članstvo u Udruzi može prestati:

 • prestankom postojanja Centra,
 • dragovoljnim istupom, danom podnošenja Tajniku Centra pisane izjave o istupanju iz članstva,
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine tri godine za redom, što će se smatrati gubljenjem interesa za članstvo,
 • isključenjem iz članstva odlukom Arbitražnoga vijeća potvrđenom od Skupštine Centra na osnovu stegovne odgovornosti opisane u čl. 21. ovog Statuta.

 

IV.

UNUTARNJI NADZOR, RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

I  STEGOVNA  ODGOVORNOST  ČLANOVA

 

Čl. 16.

Unutarnji nadzor zakonitosti rada Centra obavljaju sami članovi.

Ako član smatra da je neko tijelo ili dužnosnik Centra svojom odlukom ili postupanjem povrijedio zakonske propise, odredbe Statuta i drugih općih akata Centra  ili njegova statutarna članska prava, ovlašten je na to upozoriti Predsjedništvo te Predsjednika kao osobu odgovornu za zakonsko poslovanje Centra i zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Predsjedništvo Centra i u daljnjem roku od 30 dana nepravilnosti ne otklone ili se ne pokrene postupak za njihovo otklanjanje, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Centra radi zaštite zakonitosti rada Centra, poštivanja odredaba Statuta i drugih općih akata Centra te zaštite članskih statutarnih prava.

 

Čl. 17.

Svaki član Centra ima pravo pritužbe na rad i postupanje pojedinih članova ili upravnih tijela Centra te pisanim putem upozoriti Arbitražno vijeće Centra na nepoštivanje odredaba Statuta, na nepravilnosti u provedbi odluka tijela Centra, na narušavanje ugleda Centra i pojedinih članova, ili na neko drugo narušavanje članskih prava, obveza i odgovornosti.

Na upozorenja i pritužbe članova Arbitražno vijeće Centra dužno je odgovoriti pismeno u roku od 30 dana od njihova primitka, a na temelju utvrđenih činjenica po potrebi pokrenuti arbitražni postupak rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima ili stegovni postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova i tijela Centra.

 

Čl. 18.

Postupak rješavanja sporova i sukoba interesa, kao i stegovni postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova i tijela Centra provodi Arbitražno vijeće.

Arbitražno vijeće bira Skupština Centra.

Zadaće i mandat Arbitražnog vijeća određeni su u čl. 45., 46. i 47. ovog Statuta, a sve ostale pojedinosti o načinu njegova rada i odlučivanja uređuju se posebnim Pravilnikom o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova, koji donosi Skupština.

 

Čl. 19.

Spor u Centru može nastati ako je odlukom ili postupanjem tijela Centra ili pojedinih članova narušeno ostvarivanje nekih od ciljeva Centra, ako su narušena članska prava, obveze i odgovornosti članova te ako je narušen ugled Centra odnosno pojedinih članova.

Sukob interesa u Centru može nastati ako se odlukama upravnih tijela Centra narušavaju prava i interesi članova Centra kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a što može utjecati na rad Centra u cjelini odnosno na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke upravnih tijela Centra temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Arbitražnom vijeću da riješi spor ili sukob interesa.

 

Čl. 20.

Stegovna odgovornost članova Centra može nastati za sljedeće oblike narušavanja zakonitosti rada, odredaba Statuta i drugih akata Centra te članskih prava, obveza i odgovornosti:

 • odlučivanje i djelovanje protivno Statutu i pravilnicima Centra te pozitivnim zakonskim propisima,
 • odlučivanje i djelovanje protivno odlukama upravnih tijela Centra,
 • odlučivanje i djelovanje na štetu Centra ili pojedinih članova,
 • nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Centra,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Centra,
 • narušavanje ugleda Centra,
 • narušavanje prava, ugleda i stručnog položaja drugih članova Centra.

U stegovnom postupku utvrđuju se činjenice i okolnosti uslijed kojih je došlo do navedenih oblika povrede zakonitosti, statutarnih odredaba te članskih prava, obveza i odgovornosti, zatim težina povrede i šteta nastala za Centar. Stegovni postupak vodi Arbitražno vijeće prema Pravilniku o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova.

V.

UDRUŽIVANJE, USTROJSTVENI I ORGANIZACIJSKI OBLICI DJELOVANJA

I  RADNA TIJELA CENTRA

 

Čl. 21.

Sukladno svojim ciljevima i oblicima djelovanja Centar može pristupiti ili se udružiti u domaće i međunarodne saveze, zajednice i mreže udruga i organizacija i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju, kao i o razdruživanju i prekidu članstva donosi Predsjedništvo, a potvrđuje je Skupština Centra.

 

Čl. 21.

Radi učinkovitijeg djelovanja unutar Centra mogu se osnivati sljedeći ustrojstveni i organizacijski oblici: ogranci, odjeli, interesne skupine i mreže. Ove organizacijske oblike pokreću i utemeljuju sami članovi.

 

Čl. 22.

Ogranci su ustrojstveni oblik teritorijalnog organiziranja članova Centra, a mogu se osnivati u općinama, gradovima, županijama ili drukčije određenim područjima.

Osnivanje ogranaka pokreću članovi Centra s određenog područja i zahtjev za osnivanje ogranka podnose Predsjedništvu Centra.

Odluku o osnivanju odn. ukidanju ogranaka donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština Centra. Pokretanje, unutarnji ustroj, nadležnosti te ostala prava i obveze ogranaka uređuju se Pravilnikom o radu ogranaka. Pravilnik o radu ogranaka mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

Ogranci nisu pravne osobe.

 

Čl. 23.

Odjeli su oblik trajnijeg organiziranja članova prema struci i zanimanju (primjerice: odjel dramskih i kazališnih pedagoga, odjel voditelja dramskih, recitatorskih i lutkarskih družina i sl.).

Odluku o osnivanju odn. ukidanju odjela donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština Centra.

Rad pojedinih odjela može se urediti posebnim pravilnikom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

 

Čl. 24.

Interesne skupine i mreže fleksibilniji su i manje trajni oblici organiziranja članstva, a pokreću ih, vode njihov rad te po potrebi ukidaju sami članovi Centra koje vežu zajednički stručni i profesionalni interesi.

 

Čl. 25.

Za provedbu specifičnih zadaća, akcija i projektnih aktivnosti Skupština može ovlastiti Predsjedništvo za osnivanje posebnih radnih tijela: komisija/povjerenstava, radnih skupina/stručnih timova i odbora.

 

Čl. 26.

Komisije/povjerenstva osnivaju se radi lakšeg ostvarivanja dijela općih zadataka Centra (npr. komisije/povjerenstva za stručno usavršavanje, za dodjelu nagrada i priznanja, za izdavačku djelatnost, za istraživački rad i sl.). Ako to zadaća i funkcija zahtijevaju, rad pojedine komisije/povjerenstva  po potrebi se uređuje posebnim pravilnikom u kojem je utvrđen sastav komisije/povjerenstva, ciljevi osnivanja, način rada, prava i obveze komisije/povjerenstva kao radnog tijela te vrijeme na koje se komisija/povjerenstvo osniva.

Pravilnik o radu komisije/povjerenstva donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

 

Čl. 27.

Radne skupine/stručni timovi osnivaju se za provedbu ciljanih projektnih zadaća (npr. radna skupina/stručni tim za izradu priručnika, za provedbu određenog projekta ili istraživanja i sl.).

Odbori se osnivaju privremeno radi ostvarivanja pojedinih prigodnih akcija, a njihove članove imenuje Predsjedništvo Centra.

 

VI.

TIJELA CENTRA

Čl. 28.

Tijela Centra su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Arbitražno vijeće
 • druga tijela po potrebi (komisije, radne skupine i sl.)

 

SKUPŠTINA

Čl. 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Centrom.

Skupštinu čine svi članovi upisani u Registar članova Centra u trenutku održavanja sjednice Skupštine.

 

Čl. 30.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Centra, a u slučaju njegove spriječenosti Predsjedništvo Centra.

Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Centra.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

 

Čl. 31.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Centra na vlastitu inicijativu te ako to zatraži većina članova Predsjedništva ili na zahtjev najmanje 1/4 članova Centra.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovne sjednice.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik odn. Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave takva zahtjeva, sazvat će je sami predlagatelji pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Centra i koji treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

 

Čl. 32.

U slučaju isteka mandata tijelima Centra Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova Centra, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Centra.

 

Čl. 33.

Sjednicama Skupštine dogovorno upravljaju članovi Predsjedništva Centra. Sjednici u pravilu predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili neki drugi dogovoreni član Predsjedništva.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji vodi zapisničar izabran na Skupštini, a ovjeravaju ga izabrani ovjerovitelji. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Centra.

 

Čl. 34.

Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa.

Pravo glasa imaju članovi Centra koji su platili članarinu za tekuću godinu.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

 

Čl. 35.

Skupština Centra odlučuje o sljedećem:

 • usvaja Statut Centra te njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjedništvo i Predsjednika te Arbitražno vijeće,
 • ovlašćuje Predsjedništvo za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra, stručne i financijske voditelje projekata, izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.,
 • raspravlja i usvaja izvješća Predsjedništva, Predsjednika i Tajnika o radu Centra,
 • raspravlja i uzima na znanje izvješća o aktivnostima ustrojstvenih i organizacijskih oblika, radnih tijela, voditelja projekata i izvršitelja pojedinih poslova te individualnih članova Centra,
 • usvaja plan rada i financijski plan Centra za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu te financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
 • na prijedlog Predsjedništva donosi godišnje te kratkoročne i dugoročne planove i programa rada i strateškog razvoja Centra,
 • odlučuje o udruživanju i razdruživanju u domaće i međunarodne saveze, zajednice i mreže udruga i organizacija te učlanjenju i prekidu članstva u domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama,
 • na prijedlog Predsjedništva donosi odluke o osnivanju i ukidanju ogranaka te temeljni pravilnik o radu ogranaka,
 • na prijedlog Predsjedništva potvrđuje osnivanje i ukidanje organizacijskih oblika Centra i donosi pravilnike o njihovu radu,
 • donosi odluku o statusnim promjenama Centra,
 • donosi odluku o visini godišnje članarine,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Centra,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Centra,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Centra.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Čl. 36.

Predsjedništvo upravlja radom Centra između dva zasjedanja Skupštine.

Predsjedništvo čine Predsjednik, Dopredsjednik i još troje ostalih članova.

Dopredsjednika dogovorno određuju članovi Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine, a  mogu se birati još jedanput uzastopce.

Nakon isteka razdoblja u kojem ne mogu biti članovi Predsjedništva (četiri godine nakon dvostrukog mandata), članovi mogu ponovo biti birani u Predsjedništvo pod istim uvjetima iz prethodnog stavka.

 

Čl. 37.

Zadaće Predsjedništva su sljedeće:

 • vodi i brine o radu Centra i provođenju odluka Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge godišnjih te kratkoročnih i dugoročnih planova i programa rada i strateškog razvoja Centra,
 • podnosi Skupštini godišnja izvješća o radu te financijska izvješća za prethodnu kalendarsku godinu,
 • utvrđuje prijedlog Statuta te njegovih izmjena i dopuna,
 • upravlja imovinom Centra,
 • bira i razrješuje Tajnika,
 • imenuje i opoziva Likvidatora,
 • ovlašćuje troje članova (u pravilu: Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika) za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra,
 • imenuje stručne i financijske voditelje projekata te izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.,
 • upravlja radom Skupštine,
 • saziva Skupštinu u slučajevima predviđenima u čl. 29. Statuta,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Centra,
 • predlaže Skupštini na potvrdu članove komisija i odbora,
 • predlaže Skupštini osnivanje odn. ukidanje pojedinih ogranaka Centra,
 • donosi odluku o osnivanju odn. ukidanju pojedinih organizacijskih oblika i radnih tijela i podnosi ih na potvrdu Skupštini Centra,
 • obavlja ostale poslove predviđene Statutom i pravnim propisima.

 

Čl. 38.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova svih članova.

Sjednice saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednik ili član kojeg Predsjedništvo dogovorno odredi.

 

PREDSJEDNIK

Čl. 39.

Predsjednika bira Skupština Centra na mandat od četiri godine, a može biti ponovno izabran još jedanput uzastopce.

Nakon isteka razdoblja u kojem ne može biti Predsjednik (četiri godine nakon dvostrukog mandata), član može ponovo biti izabran za Predsjednika pod istim uvjetima iz prethodnog stavka.

 

Čl. 40.

Predsjednik vodi i usmjerava aktivnosti Predsjedništva te ukupnu djelatnost Centra.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Centra.

 

Čl. 41.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 • vodi poslove Centra sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva te usvojenih planova i programa rada,
 • zastupa Centar u javnosti te u materijalnom i financijskom poslovanju,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Centra,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg izvješća o radu Centra te financijskog izvješća za prethodnu godinu,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg plana i programa rada te financijskog plana za sljedeće godišnje razdoblje,
 • saziva Skupštinu Centra i u pravilu predsjedava sjednicama,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Centra.

Predsjednik može iznimno samostalno odlučivati o pitanjima nevezanima uz usvojeni program rada kada hitnost ili probitačnost odluke to zahtijevaju. O toj odluci Predsjednik mora izvijestiti Predsjedništvo na prvoj narednoj sjednici.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednik svoje ovlasti prenosi na Dopredsjednika.

 

Čl. 42.

Predsjedniku Centra može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

 

Čl. 43.

Do opoziva Predsjednika Centra može doći zbog razloga navedenih u članku 21. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Centra može se pokrenuti na zahtjev većine članova Predsjedništva ili na zahtjev Arbitražnog vijeća te na zahtjev najmanje 1/4 članova Centra.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Centra koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Centra bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine Centra.

Čl. 44.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Centra prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Centra.

U slučaju opoziva Predsjednika Centra, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Centra za preostali dio mandata.

 

TAJNIK

Čl. 45.

Tajnika Centra bira i imenuje Predsjedništvo. Tajnik se bira na mandat od četiri godine.

Ista osoba može biti iznova birana na mjesto Tajnika bez ograničenja broja mandata.

 

Čl. 46.

Tajnik obavlja administrativne i koordinacijske poslove Centra.

Predsjedništvo i Predsjednik mogu ovlastiti Tajnika za zastupanje Centra u posebnim prilikama i u domeni poslova koje obavlja za Centar te za pravo potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju u slučajevima spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika.

 

Čl. 47.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • vodi, uređuje i ažurira Opću datoteku Centra i njezine sastavne dijelove – službeni Registar članova, individualne datoteke članova, opće i posebne adresare, popise kontakata korisnika, suradnika, partnera i sl.,
 • zaprima prijave u članstvo i vodi postupak učlanjenja (podatke zainteresiranih kandidata upisuje u Opću datoteku i njezine sastavne dijelove),
 • nadzire redovitu uplatu članarine i vodi i koordinira elektroničku komunikaciju i službenu korespondenciju Predsjedništva i Predsjednika s članstvom te vanjskim korisnicima,
 • brine se o redovnom ispunjavanju zakonskih obveza pravodobnog prijavljivanja nadležnom uredu opće uprave i drugim nadležnim službama promjena podataka u Registru članova i tijelima Centra, izmjena i dopuna Statuta kao i drugih temeljnih akata i odluka Centra,
 • dostavlja zapisnike sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • obavještava Predsjedništvo i članstvo o raspisanim natječajima i mogućim izvorima financiranja projekata Centra,
 • priprema potrebnu dokumentaciju (potvrde, izvode, rješenja i sl.) za natječajne prijave projekata,
 • vodi i koordinira pojedine projektne aktivnosti Centra, ako ga Predsjedništvo za to ovlasti,
 • obavlja i druge administrativne i koordinativne poslove neophodne za učinkovito i zakonito funkcioniranje Centra.

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE

Čl. 48.

Arbitražno vijeće osniva se radi rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima te stegovnih prekršaja koji se mogu pojaviti u radu i postupanju tijela Centra ili pojedinih članova i koji nastaju zbog nepoštivanja odredaba Statuta i drugih akata Centra, nepravilne provedbe odluka tijela Centra, narušavanja ugleda pojedinih članova i Centra u cjelini te drugih oblika povrede članskih prava, obveza i odgovornosti.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana koje imenuje Skupština na rok od četiri godine, s pravom ponovnog izbora. Članovi Predsjedništva i Tajnik ne mogu biti članovi Arbitražnog vijeća.

 

Čl. 49.

Zadaće Arbitražnog vijeća su sljedeće:

 • miriteljsko posredovanje u slučaju spora ili sukoba interesa među članovima Centra ili između članova i tijela Centra,
 • zaštita moralnog integriteta, ljudskog i stručnog dostojanstva svakog člana te stručnog i profesionalnog ugleda Centra u cjelini,
 • predlaganje stegovnih mjera individualnom članu ili dužnosniku Centra odgovornom za stegovne povrede navedene u Čl. 21. ovog Statuta.

 

Čl. 50.

Arbitražno vijeće raspravlja o predmetima koje mu podnesu pojedini članovi i tijela Centra, ogranci, odjeli, komisije i radne skupine kao i druge pravne osobe ili pojedinci koji misle da su oštećeni odlukama i djelovanjem člana ili tijela Centra.

Arbitražno vijeće  provodi postupak arbitraže u skladu s Pravilnikom o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova koji donosi Skupština Centra.

Arbitražno vijeće u svom radu na prikladan način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Obrazloženu odluku Arbitražnog vijeća mora potvrditi Skupština Centra.

 

VII.

IMOVINA, NAČIN  STJECANJA  I  RASPOLAGANJE  IMOVINOM

 

Čl. 51.

Imovinu Centra čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem gospodarske djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Centra,
 • ostala novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • pokretne i nepokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Centar može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

– druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te

 

Čl. 52.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VIII.

PRESTANAK  POSTOJANJA  CENTRA

 

Čl. 53.

Centar prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Centra preostala imovina će pripasti srodnoj udruzi, ustanovi ili zakladi koja djeluje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije i koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

Udrugu, ustanovu ili zakladu kojoj će pripasti preostala imovina Centra odredit će Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

U slučaju prestanka postojanja na osnovu odluke Skupštine, odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Centra.

Ako za glasanje o odluci o prestanku djelovanja Centra nije moguće na zasjedanju Skupštine osigurati fizičku nazočnost potrebnog broja članova, sazivač sjednice obvezan je organizirati pismeno odn. elektroničko izjašnjavanje članova o ovoj odluci.

 

Čl. 54.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Predsjedništvo Centra.

 

VIII.

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Čl. 55.

Statut Centra donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine Centra nakon provedene rasprave.

 

Čl. 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Centra.

Tumačenje drugih akata Centra daje Predsjednik Centra.

 

U Zagrebu, 29. lipnja 2015. godine.

 

Vladimir Krušić

PREDSJEDNIK UDRUGE

Godišnji sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj 2015. – 29.06.

POŠTOVANE ČLANICE! POŠTOVANI ČLANOVI!

Za razliku od naših ranijih godišnjih okupljanja Sabor HCDO 2015. održavamo odmah nakon svršetka školske godine. Glavni razlog tomu je približavanje roka do kojeg moramo uskladiti ustroj Centra i zakonskih dokumenata s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu potkraj prošle godine. To ćemo izvršiti na ovogodišnjoj skupštini Centra koju ćemo održati u ponedjeljak, 29.6.2015., kada ćemo usvojiti novi statut Centra.

Što se tiče radionica koje smo dosad redovito održavali uz skupštinu, ove godine će taj važan segment sabora predstavljati edukacijski programi 11. kazališnog kampa Teatra Tirena, koji se održavaju u Zagrebu od 22.6.2015. do 5.7. 2015..(Molimo da uzmete u obzir da skupština i radionice imaju različita mjesta održavanja.)

Ovaj poziv sadrži:

 1. POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU
 2. OSNOVNU OBAVIJEST O RADIONICAMA

_______________________________________________________________________
1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

PONEDJELJAK, 29. lipnja 2015., 17,00 sati

CENTAR MLADIH RIBNJAK, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIMA ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PLAĆENOM

ČLANARINOM ZA 2015. (Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.)

 

DNEVNI RED:

17,00    1. UVOD

1.1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

17,15    2. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva
2.2. Izvješća o održanim i planiranim akcijama te aktivnostima u tijeku (Projekt metodike građanskog                     odgoja, specijalistički studij dramske pedagogije, priznavanje profesionalnog statusa dramskih pedagoga                 itd.)
2.3. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova
2.4. Rasprava i usvajanje izvješća
2.5. Financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i usvajanje

18,15     3.USKLAĐIVANJE USTROJA I STATUTA HCDO S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

3.1. Obrazloženje izmjena i predlaganje novog teksta Statuta HCDO

Prijedlog novog Statuta HCDOicon_pdf

3.2. Rasprava i usvajanje

19,00     4. POTVRDA I DODATNI IZBOR ČLANOVA U TIJELA UPRAVLJANJA HCDO (u skladu s novim Statutom)

4.1. Dodatni izbor članova Predsjedništva
4.2. Izbor dvoje Dopredsjednika
4.3. Izbor Tajnika
4.5. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom potpisa u materijalnom                  financijskom poslovanju Centra

20,00    5. RAZVOJ I DJELOVANJE CENTRA U SLJEDEĆOJ GODINI

5.1. Prijedlog financijskog plana i plana djelovanja u sljedećoj godini (podnosi Predsjednik)

5.2. Rasprava i usvajanje

 1. RAZNO

(ZAVRŠETAK SKUPŠTINE PREDVIĐEN JE OKO 21,00 SAT.)

 

*************************************************************************
OSNOVNA OBAVIJEST O RADIONICAMA U OKVIRU GODIŠNJEG SABORA HCDO 2015.

ponedjeljak, 22.6.2015. – nedjelja, 5.7. 2015.2. 

Radionice, u trajanju od 1 do 3 dana, realizira Teatar Tirena kao zagrebački dio njihova Kazališnog kampa, a odvijat će se u radnim prostorima Teatra u Ulici Andrije Kačića Miošića 6a (u neposrednoj blizini Britanskoga trga). Radionice su, ovisno o sadržaju, namijenjene različitim korisnicima – učiteljima, odgajateljima, dramskim pedagozima, voditeljima dramskih družina i kreativnih aktivnosti te djeci, mladima i studentima.

Više o sadržaju, o voditeljima, o cijenama i načinu prijave pročitajte u priloženom programu radionica i u prijavnici te na sljedećim adresama: www.tirena.hr, www.facebook.com/teatartirena i na tel. 095/410 0241 (Antonija Cvitković).

 

Vlado Krušić, Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj

SEMINARI PRIPOVIJEDANJA U SVIBNJU U ZAGREBU!

SEMINARI PRIPOVIJEDANJA U SVIBNJU U ZAGREBU!

8.– 10.5.2015.
Uvodni seminar „VAŽNOST NARODNIH BAJKI I UMIJEĆE PRIPOVIJEDANJA“
Više informacija u prilogu.
 

14.– 15.5.2015.
Napredni seminar za pripovjedače “ČUDESNI BROKAT”
Više informacija u prilogu.

Voditeljica: Jasna Held, pripovjedačica, Dubrovnik

Jasna Held

Više obavijesti u prilozima i na adresi:

 https://www.facebook.com/pages/Jasna-Held-pripovjedacica-bajki/

Radionica “Umijeće pripovjedanja” u Puli (30.03.-01.04., voditeljica: Jasna Held)

HCDO – Hrvatski centar za dramski odgoj, Ogranak Istra  

poziva Vas na radionicu:

UMIJEĆE PRIPOVIJEDANJA

voditeljica Jasna Held

O radionici:
Radionica je zamišljena kao poticaj pedagozima, nastavnicima i profesorima u radu s djecom i mladima. Bajke (narodne bajke i priče, tradicionalne priče, mitovi i legende) narodno su blago prisutno u svim narodima svijeta, stoljećima, čak i tisućljećima usmenom predajom održavane na životu, ponajprije pripovijedano samo odraslima, odgajajući generacije ljudi u najvišim vrijednostima čovječanstva i razvoja čovjeka i njegovog bića. Razvojem tehnologije prvo se zanemaruje živa riječ pripovijedanja, potom i same bajke i priče te vremenom postaju samo blijedi odraz prošlosti kao literarni spomen kulturnog podrijetla. Današnji problemi u razvoju djece su brojni. Najuočljiviji i posljednjih godina najčešći je problem govora, izgovora i izražavanja. Ono manje uočljivo je problem imaginacije djeteta i njegove kreativnosti. Albert Einstein je rekao: «Ako želite da vam dijete bude pametno, čitajte mu bajke! Ako želite da bude još pametnije, čitajte mu bajke još više!» Bajke su nepregledni izvor mašte. Bajke potiču maštu, razvijaju je, uče nas. Slušajući bajke dijete razvija bogat unutrašnji život, vrlo aktivan i vrlo poticajan za njegov kasniji razvoj kao individualca. Slušajući dobro i pravilno izgovorenu riječ, kroz poetičnost bajke dijete prima ravno iz ‘izvora’ , oblikujući time i svoj vlastiti svijet, svoju vlastitu riječ i govor. Unutar radionice nalaze se sljedeće teme: – Uvod u svijet bajki i priča ( narodne tradicije), atmosfera bajki. – Kultura govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja). – Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike, imaginacija, riječ i govor). – Bajka – Vježba memorije u slikama. – Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, točka preokreta, razvoj.

Voditeljica o sebi:
Zovem se Jasna Held, rođena sam u Dubrovniku gdje i danas živim. Ja sam pripovjedačica bajki i priča za djecu i odrasle. Ovim se zanimanjem aktivno bavim od 1994. godine nastupajući za djecu u dječjim vrtićima, osnovnim školama, kazalištima, dječjim domovima, bolnici (najvećim dijelom u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Zagrebu, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Bihaću itd.) te za odrasle u kazalištima, klubovima, raznim Domovima /za stare i nemoćne/ i na festivalima širom Europe). Kazališni nastupi i gluma dio su mog djetinjstva i mladosti. Moja prva pripovijedanja vezana su uz djetinjstvo moje djece, no postati pripovjedač i nastupati pred publikom nešto je posve drugačije. Najvažnije iskustvo vezano za bajke i pripovijedanje doživjela sam u ratu 1991.

TERMINI RADIONICE 2015. godine:
30.03. (ponedjeljak) od 17-20 sat,
31.03. (utorak) od 17-20 sat,
01.04. (srijeda) od 17-20 sat

MJESTO: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE, GRADSKO KAZALIŠTE PULA (Ulaz u Dramski studio Ink-a, s gornje strane zgrade, kod papirnice Aurea)

KOTIZACIJA: 150,00 Kn
Uplatu možete izvršiti na broj računa HR4123400091410077433 na poziv na broj unesite datum uplate, a u opis unesite svoje ime i ime radionice.

PRIJAVE I INFORMACIJE:
e-mail: pershona22@gmail.com

Srdačan pozdrav i vidimo se na radionici!

Marijana Peršić, povjerenik Hcdo-a, ogranka Istra
pershona22@gmail.com
091 30 20 540

Nova Tirenina radionica: REDATELJSKA RADIONICA (Od teksta do mizanscena), 28.3.2015.

logo_teatar_Tirena

REDATELJSKA RADIONICA

(Od teksta do mizanscena)

Subota 28.3. 10:00 – 16:00

Upoznajte se s novim metodama rada i razvijte svoje ideje!

Odabrali ste tekst za dramsku grupu i pred vama je režiranje komada. Redateljska radionica naučit će vas od čega početi i kako uprizoriti dramski tekst. Iz tekstualnog predloška iščitavat ćemo vizualne elemente predstave te ih prilagoditi uvjetima koji su vam na raspolaganju pri postavljanju predstave. Demonstrirat ćemo kako skice i makete pomažu u prostornoj orijentaciji unutar komada i prenošenju ideja izvođačima. Radionica će obuhvatiti i osnovne redateljske pojmove pomoću kojih se zamisli mogu lakše prenijeti izvođačima.
Polaznici mogu odabrati i donijeti igrokaz, skeč ili scenu koju imaju namjeru postavljati i žele o njoj diskutirati.

Polaznici:
voditelji dramskih grupa, nastavnici, odgojitelji, studenti, srednjoškolci

Voditeljica: Frana Marija Vranković, akademska redateljica
Zagrebačka kazališna redateljica režirala je dvadesetak predstava, koncerata, evenata te opera u zemlji i inozemstvu te je vodila kazališne radionice na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade, dvije Posebne rektorove nagrade, Stipendije Tomislav Durbešić te Stipendije Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskoga društva dramskih umjetnika. Predaje u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu. Piše o kulturi za portal Arteist.hr te je urednica emisija o kulturi na radiju Yammat FM.

 CIJENA RADIONICE JE 200 kn

U prilogu Vam šaljemo prijavnicu koju je potrebno ispuniti i poslati ju na e-mail adresu

teatartirena@gmail.com

 Tel: 01 412 0041, mob: 095 412 0041 (Antonija Cvitković)

www.tirena.hr

www.facebook.com/teatartirena

www.facebook.com/teatartirena

20. ožujka – Svjetski dan kazališta za djecu i mlade

ASSITEJ-50-YEARS_CROATIA

Leo Vukelić – Predsjednik Hrvatskog centra ASSITEJ

ČESTITAMO VAM SVJETSKI DAN KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE!

Hrvatski centar Assitej, 20. ožujka obilježava Svjetski dan kazališta za djecu i mlade, a ove godine ta svečanost će se realizirati u suradnji sa Hrvatskim domom u Vukovaru.

Ovogodišnji program je zamišljen kao više različitih aktivnosti i javnih nastupa kroz cijeli dan sa centralnom svečanom dodjelom nagrada Hrvatskog centra Assitej za najbolja prošlogodišnja kazališna ostvarenja profesionalnih kazališta za djecu i mlade. Osim izvedbe predstave „Deveta ovčica“ Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, okruglog stola sa temom „Položaj kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj“, prikazati  će se nekoliko produkcija  pod sloganom „Povedite dijete u kazalište/ U gradu čudesa dobri ljudi djele sreću“.  Dramskog studija Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka i Dramskog studia Hrvatskog doma u Vukovaru.

Ove godine hrvatsku je poruku napisala Silvija Šesto poznata hrvatska spisateljica za djecu.

Hrvatska poruka za Svetski dan kazališta za djecu i mlade (49)

Svjetske poruku napisale su Malala Yousafzai, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2014. godine, Guila Clara Kessous, UNESCO-ova umjetnica za mir i Yvette Hardie, predsjednica ASSITEJ-a

Svjetska poruka - Malala Yousafzai, Guila Clara Kessous (50)

Svjetska poruka - Yvette Hardie (49)

Nova Tirenina radionica: Meeting Shakespeare, 21.2.2015.

logo_teatar_Tirena

RADIONICA

MEETING SHAKESPEARE
Subota 21.2. 10:00 – 16:00
shake
Upoznajte se s novim metodama rada, osvježite nastavni proces i razvijte svoje ideje!

Radionica se bavi tematikom Shakespearea, njegovim tekstovima i stvaralaštvom, te aktualnim pogledom na rad s polaznicima na navedenom materijalu. Podsjeća da je Shakespeare pisao za široke mase i da su njegova djela prepuna društvenih istina vrlo poznatih i našem društvu. Voditelj spaja svoje dugogodišnje glumačko i pedagoško iskustvo, te uvodi polaznike u Shakespeareov svijet. Otvara pitanja suvremene interpretacije Shakespearea i načina kako ga učiniti zanimljivim mlađim generacijama.

Polaznici na radionicu trebaju donijeti monolog, scenu ili bilo koji drugi ulomak iz nekog Shakespeareovog djela koji žele obraditi, u vezi kojeg imaju pitanja, sugestije i slično.

Tekst NIJE POTREBNO naučiti napamet, no bitno je donijeti nešto na čemu polaznik želi raditi.

 Radionica je na engleskom jeziku.

 Polaznici: nastavnici engleskog jezika, studenti, srednjoškolci, obožavatelji ali i oni koji zaziru od Shakespearea

Voditelj: Marcus Fernando, akademski glumac

Britanski glumac, redatelj, glazbenik, lutkar i fotograf. Na daskama koje život znače proveo je gotovo 30 godina, a između ostalih radio je u nekim od najvećih britanskih kazališnih kuća poput National Theatrea i Royal Sheakspeare Company. Igrao je brojne Shakespearove uloge, te režirao nekoliko poznatih naslova. Brojne je ljetne sezone proveo kao glumac sa Illyria Theatreom koje karakterizira elizabetanska tradicija putujućeg teatra na otvorenom. Instruktor je scenskih borbi i voditelj radionica.

 CIJENA RADIONICE JE 180 kn

 U prilogu Vam šaljemo prijavnicu koju je potrebno ispuniti i poslati ju na e-mail adresu

teatartirena@gmail.com

 Tel: 01 412 0041, mob: 095 412 0041

www.tirena.hr

www.facebook.com/teatartirena

Održan godišnji Sabor i Izborna skupština HCDO-a

Godišnji sabor Centra održan je na samom koncu protekle godine, od 28. do 30. prosinca na uobičajenom mjestu naših susretanja, u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. Prvoga dana, usprkos snježnom nevremenu koje je spriječilo jedan broj naših članova da nam se pridruže, uspješno je održana godišnja skupština, na kojoj su, nakon izvješća o radu tijekom protekle godine, izabrani novi članovi upravnih tijela Centra za naredno četverogodišnje razdoblje.

Dužnost Predsjednika obnašat će, ponovno nakon 2006., dr. sc. Vlado Krušić, dramski pedagog i redatelj, a za nove članove Predsjedništva izabrani su Snježana Čubrilo, dramska pedagoginja i prof. hrvatskog, i Jasna Šojer, dramska pedagoginja i prof. hrvatskog i bibliotekarstva. U Predsjedništvu će nastaviti djelovati i njegovi dosadašnji članovi, Ozana Iveković, dramska pedagoginja i prof. komp. književnosti i filozofije, te Denis Patafta, dramski pedagog i prof. sociologije.

Za članice Nadzornog odbora izabrane su Ana Sekulić, dugogodišnja knjigovotkinja Centra,  te Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja, i Ksenija Rožman, dramska pedagoginja.

Sud časti činit će Roberta Barat, dramska pedagoginja i učiteljica razredne nastave, dr. sc. Damir Miholić, dramski pedagog i soc. pedagog, i Branko Sviben, dramski pedagog i redatelj. U nastavku, novoizabrani Predsjednik Vlado Krušić predstavio je Strateški plan djelovanja Hrvatskog centra za dramski odgoj u razdoblju 2015. – 2020.,a skupština ga je nakon rasprave jednoglasno usvojila. O tijeku, raspravi i ostalim zaključcima skupštine pročitajte Zapisnik izborne skupštine HCDO 2014.

Slika 1

RADIONICE GODIŠNJEG SABORA 2014.

Sljedeća dva dana sabor je nastavljen i zaključen dvjema radionicama kakve uobičajeno organiziramo u toj prigodi. (Treća predviđena radionica, Dramske igre u nastavi prirodoslovlja, morala je, nažalost, biti otkazana zbog nedovoljnog broja prijavljenih sudionika.) Radionicu Dramske metode u nastavi društvenih predmeta vodio je Denis Patafta, dok je Radionica metodike građanskog odgoja i obrazovanja održana pod vodstvom Vlade Krušića.

Prenoseći svoja iskustva rada u školi voditelj prve radionice, Denis Patafta, upoznao je sudionice s dramskim vježbama, igrama i tehnikama koje učenicima omogućuju kreativan i motivirajući pristup sadržajima društvenih predmeta koji često svojim definicijama, količinom podataka koje treba zapamtiti i stranim pojmovima izazivaju nerazumijevanje i otpor. Priroda i društvo, nastava materinjeg i stranih jezika i književnosti, povijest, etika, filozofija, psihologija, građanski odgoj i sl. predmeti su koji su “dušu dali” da ih se podučava uz pomoć dramskih tehnika.

Slika 3 Slika 2

Metode dramske pedagogije mogu se učinkovito primijeniti u podučavanju širokoga kruga sadržaja i problema iz područja međuljudskih i društvenih odnosa, npr. što su to društvene uloge, kako ih igramo i zašto, koji su mehanizmi uspješne komunikacije i oblici socijalne interakcije, kako su se odigrali pojedini povijesni događaji i što ih je pokrenulo, kako razumjeti i prihvatiti tuđe vrijednosne i etičke stavove, kako razviti emocionalnu inteligenciju i sposobnost empatije, kako donositi zaključke prema pravilima logike i kakve koristi od toga imamo u svakodnevnom životu, zbog čega je potrebno da poštujemo jedni druge iako se razilazimo u stavovima, kako se dogovoriti, razriješiti konflikt bez nasilja i kako surađivati za dobrobit zajednice i nas osobno, kako slikovito predstaviti specifičnosti pojedinih filozofskih ideja itd. U obradi tema i nastavnih jedinica društvenih predmeta naročito su uporabljive dramske tehnike poput igranja uloga i različitih društvenih situacija, koristeći improvizaciju i relaksaciju, tehnike vrućeg stolca i učitelja u ulozi, procesne drame i metoda forum-kazališta, te mnogih drugih dramskih i kazališnih tehnika.

Slika 5 Slika 4

Radionica metodike građanskog odgoja i obrazovanja bila je nastavak stručnih okupljanja kakva u okviru godišnjeg sabora redovito održavamo od 2012. godine. Uz nekoliko sudionika aktivno uključenih u dosadašnja naša nastojanja oko oblikovanja metodike GOO radionica je privukla petnaestak novih sudionika – razrednih i predmetnih učitelja, školskih stručnih suradnika i dramskih pedagoga – zainteresiranih za kvalitetno podučavanje građanskog odgoja u hrvatskim školama. Na radionici su najprije sažeto predstavljeni rezultati prošlogodišnjeg projekta Participativne i dramske metode za građanski odgoj, koji je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje realiziran u nekoliko županija (Međimurska, Varaždinska, Dubrovačko-neretvanska, Grad Zagreb) u partnerstvu s tamošnjim školama.

U drugom, najaktivnijem dijelu radionice, u kojem su  sudjelovali svi učesnici, Snježana Čubrilo, članica stručnog vodstva spomenutog projekta, pokazala je kako se sadržaji GOO mogu obrađivati primjenom tehnike odgojne (procesne) drame.

Radionica je nastavljena prikazom nekoliko primjera dobre prakse nastalih bilo kao ishod spomenutog projekta bilo kao rezultat nekih drugih metodičkih nastojanja s ciljem kvalitetnijeg oblikovanja nastave GOO. Posebno zanimljiv bio je prilog Marice Motik, dramske pedagoginje i prof. hrvatskoga, koja je predstavila primjere obrada i metodičkih priprema nastavnih jedinica u nastavi književnosti s posebno naznačenim temama GOO i s nizom primijenjenih dramsko-pedagoških postupaka. Radionica je okončana raspravom o dramsko-pedagoškoj metodici i mogućnostima njezina povezivanja s postojećim didaktičko-metodičkim pristupima te o potrebi edukacije učitelja i nastavnika za njezinu učinkovitu uporabu. Jedan od važnijih zaključaka završne rasprave bio je da valja osmisliti sustav dramsko-pedagoških radionica koji će dobiti potvrdu Agencije za odgoj i obrazovanje i koji će se onda moći ponuditi školama i odgojno-obrazovnim ustanovama za edukaciju iz metodike ne samo građanskog odgoja nego i drugih predmeta odn. odgojno-obrazovnih područja.

KORAK BLIŽE PARTICIPACIJI U DEMOKRACIJI – RADIONICA FORUM-KAZALIŠTA

Partnerski projekt Mreže mladih Hrvatske i Hrvatskog centra za dramski odgoj

Slika 1

Mreža mladih Hrvatske (MMH) inicirala je te u suradnji s Hrvatskim centrom za dramski odgoj (HCDO) organizirala radionicu forum-kazališta za aktiviste organizacija civilnoga društva, za učitelje, nastavnike i školske  stručne suradnike te za studente socijalnih i humanističkih studija. Šira svrha radionice bila je upoznavanje sudionika s forum-kazalištem kao poticajnom dramsko-pedagoškom metodom aktivističkog djelovanja, građanskog odgoja i obrazovanja te promicanja i zagovaranja raznovrsnih ciljeva (socijalnih, kulturalnih, pedagoških, ekoloških i sl.), dok su kao užu zadaću radionice voditelji, Vlado Krušić i Maja Sviben, naznačili osposobljavanje sudionika za oblikovanje forum-priča i za vodstvo forum-izvedbe.

Radionica je bila zamišljena kao proces od nekoliko koraka: prijavljene sudionice i sudionici najprije su, s drugim gledateljima, 27.11. u prostorima Zelene akcije sudjelovali u oglednoj forum-predstavi koju je dramaturški oblikovala Maja Sviben te pripremila i izvela s mladim članovima Teatra Tirena, Antonijom Cvitković i Lukom Posilovićem.

U drugom koraku sudionici su dobili priručnik Ne raspravljaj, igraj!, objavljen u Biblioteci dramskoga odgoja našega Centra,kojim su se trebali podrobnije upoznati sa značajkama forum-kazališta, te za domaću zadaću napisati sinopsise forum-priča na problemske teme koje predlažu za scensko oblikovanje.

Treći korak predstavljala je dvodnevna vikend radionica održana 6. i 7. prosinca na kojoj je sudjelovalo 15 sudionika. Tijekom radionice izabrane su, dramaturški oblikovane i uvježbane tri forum-priče koje su sudionici dogovorili okupljeni u tri radne skupine po kriteriju srodnih tema izabranih za sinopsise ili sličnih konteksta u kojima djeluju.

Slika 2 Slika 3 
Smišljanje i oblikovanje forum-priča.

U četvrtom koraku priče su izvedene kao forum-predstava za šire gledateljstvo, pri čemu su voditelji (džokeri) tijekom forum-izvedbe bile same sudionice.

Slika 4 Slika 5
Prizor i forum uz priču o nasilju u vezi. Voditeljica foruma (džokerica) – Nikolina Marinić.
Slika 6 Slika 7
Forum i prizor iz priče studentica Socijalnog rada i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta o socijalnom isključivanju sankcioniranih osoba. Džokerica – Tatjana Dragičević.
Slika 8 Slika 9

Forum-priča iz školskoga okružja na temu međuvršnjačkog internetskog nasilja nasilja. Likovi iz priče na „vrućem stolcu“ i džokerica – Margareta Peršić.

U ocjenskoj anketi provedenoj nakon zaključne izvedbe radionica je dobila vrlo visoke ocjene sudionika.

Kao dodatak projektu, mlada ekipa Teatra Tirena i Vlado Krušić kao džoker još su jednom izveli oglednu forum-predstavu 17. prosinca na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa studentima odsjeka pedagogije.

Želja je, i nada, obaju partnera, MMH-e  i HCDO-a, da će se ova vrsta suradnje nastaviti i novim projektima.

Slika 10 Slika 11

Promocija zbirke igrokaza ‘KAOS PRIJE PREMIJERE’ – Teatar Tirena

logo_teatar_Tirena

Vas poziva na promociju svoje treće zbirke igrokaza

KAOS PRIJE PREMIJERE’

u petak 19. prosinca u 18 sati u prostoru Teatra Tirena (Kačićeva 6a)

*Sva tri zbornika moći će se kupiti po promotivnim cijenama*

image002

ZBIRKA ‘KAOS PRIJE PREMIJERE’ SADRŽI TEKSTOVE:

Nina Horvat: KAOS PRIJE PREMIJERE
Kristina Gavran: MRAVAC
Nina Horvat: ŠUTLJIVA ZEMLJA
Ana Kolak: KUPLJENI PRIJATELJ
Maja Sviben: ROBIN HOOD PONOVNO JAŠE
Marija Šorša: VAŽNO JE ZVATI SE KLARA
Ines Škuflić Horvat i Nina Horvat: AVANTURE VREĆKA I SMEĆKA
Kristina Gavran: ČAROBNI KOLAČ
Ines Škuflić Horvat i Nina Horvat: BOŽIĆNE NEVOLJE
Iva Gruić: UPOMOĆ, ZVJEZDANI!

Veselimo se Vašem dolasku!

 www.tirena.hr

Godišnji sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj, nedjelja, 28.12. 2014. – utorak, 30.12. 2014.

POZIV NA GODIŠNJI SABOR HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ

nedjelja, 28.12. 2014. – utorak, 30.12. 2014.

CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

Poštovani članovi HCDO, učitelji, nastavnici i svi drugi koje zanima dramska pedagogija!

Godišnji sabor organiziramo u periodu između Božića i Nove godine, kada, vjerujemo, većina naših članova, kao i svi drugi zainteresirani za dramsku pedagogiju i njezinu primjenu u odgojno-obrazovnom radu mogu izdvojiti vrijeme za vlastitu edukaciju i stjecanje novih znanja. Radionice ovogodišnjeg sabora u cijelosti su namijenjene primjeni dramske pedagogije u nastavi društveno-humanističkih i, što naročito ističemo, prirodoslovnih predmeta i odgojno-obrazovnih područja, čime proširujemo polje primjene dramske pedagogije u odgojno-obrazovnom i školskom radu. Molimo Vas, stoga, da ovaj poziv proslijedite svima koje bi ovakve radionice mogle zanimati. U prilogu Vam šaljemo opširniji program Sabora i radionica.

Također, molimo Vas da nađete vremena i dođete na godišnju skupštinu te sudjelujete u njezinu radu. Ovogodišnja skupština ima posebnu važnost jer nije samo rutinska, nego izborna, tj. izabrat ćemo novo vodstvo Centra za sljedeće razdoblje od četiri godine. Zato Vas pozivamo da se odazovete i sudjelujete u izboru novoga vodstva i raspravi o strategiji i programima budućeg djelovanja Centra.

Napominjemo da ćete tijekom odvijanja Sabora moći nabaviti knjige naše Biblioteke dramskog odgoja i to, po običaju, po nižim cijenama.

Za HCDO: Vlado Krušić, tajnik

Poziv na godišnji Sabor HCDO 2014

Prijavni list za radionice

___________________________________________________________________

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

Nedjelja, 28. prosinca 2014., 15,00 sati, CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIMA ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PLAĆENOM ČLANARINOM ZA 2014.  (Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.)

SJEDNICA:

15,00   1. UVOD
1.1. Uvodna riječ predsjednika
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

15,15   2. IZVJEŠTAJI O RADU
2.1. Izvještaj predsjednika
2.2. Izvještaji o akcijama (Projekt metodike građanskog odgoja, projekt  PartArt, internetske stranice, i dr.)             2.3. Izvještaji ogranaka
2.4. Rasprava i usvajanje izvještaja
2.5. Financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i usvajanje

17,00   3. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO
3.1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva
3.1.1. Izbor Predsjednika i članova Predsjedništva
3.2. Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora i Suda časti
3.3. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra

18,30   4. RAZVOJNE PERSPEKTIVE DJELOVANJA  CENTRA ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.
4.1. Prijedlog strateškog plana Centra za razdoblje 2015.-2020.
4.2. Rasprava i usvajanje
4.3. Prijedlog plana djelovanja za 2015. godinu
4.4. Rasprava i usvajanje

 1. RAZNO

 (Završetak Skupštine predviđen je oko 19,00 sati)

_____________________________________________________

RADIONICE  GODIŠNJEG  SABORA  HCDO  2014.

ZA KOGA?

Radionice ovogodišnjeg sabora namijenjene su prije svega onima (učiteljima, nastavnicima, školskim stručnim suradnicima, metodičarima, dramskim pedagozima i dr.) koje zanima uporaba dramskih metoda u školskoj nastavi, ali i onima koji tek počinju s takvim radom ili se naprosto zanimaju za dramski odgojni rad. Također, radionica je otvorena ne samo članovima HCDO-a, nego i nečlanovima.

CIJENA  pojedine radionice:
Članovi s uredno plaćenom članarinom     150 kn
Članovi s neplaćenom članarinom               250 kn
Nečlanovi                                                     250 kn
(Napomena: Radionica 2 se ne plaća.)

Plaćanje radionice (i članarine) može se izvršiti gotovinom po dolasku na radionicu ili prije toga općom uplatnicom na IBAN-račun HR0223400091100135102, Privredna banka Zagreb (za HCDO). U potonjem slučaju molimo da uplatnicu pokažete pri dolasku na radionicu.

 ————————————————————————————

RADIONICA 1

DRAMSKE METODE U NASTAVI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA

Voditelj: Denis Patafta, prof. sociologije i dramski pedagog, Zagreb

ponedjeljak 29.12.2014. –  utorak 30.12.2014., ujutro 10,0014,00

Školski predmeti i teme društveno-humanističkog odgojno-obrazovnog područja (Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Politika i gospodarstvo, Psihologija, Sociologija, Filozofija, Logika, Vjeronauk,Etika, Građanski odgoj i obrazovanje) svojim definicijama, konceptualnim objašnjenjima, količinom podataka koje treba zapamtiti te stručnom terminologijom često izazivaju nerazumijevanje i otpor učenika. A mnogi predavači često su poželjeli imati oruđa kojima bi učenicima slikovito i atraktivno predočili glavne ideje, znanja i spoznaje predmeta koji predaju kako bi ih usvojili i, što je važnije, mogli koristiti u svojem budućem školovanju, životu i radu. S druge strane, pitanja kojima se bave ovi predmeti „dušu su dali“ da ih se podučava pomoću dramskih metoda: što su društvene uloge, kako ih igramo i zašto; koji su mehanizmi uspješne komunikacije i oblici socijalne interakcije; kako su se odigrali pojedini povijesni događaji i što ih je pokrenulo; kako razumjeti i prihvatiti tuđe vrijednosne i etičke stavove; kako razviti emocionalnu inteligenciju i sposobnost empatije; kako donositi zaključke prema pravilima logike i kakve koristi od toga imamo u svakodnevnom životu; zbog čega je potrebno da poštujemo jedni druge iako se razilazimo u stavovima; kako se dogovoriti, razriješiti konflikt bez nasilja i kako surađivati za dobrobit zajednice i nas osobno; kako slikovito predstaviti specifičnosti pojedinih filozofskih ideja itd…

Na ovoj radionici upoznat ćete se s raznim dramskim postupcima (igranje uloga i različitih društvenih situacija, improvizacija i relaksacija, vrući stolac, učitelj u ulozi, procesna drama, forum-kazalište) koje Vam mogu pomoći da kreativnim i interaktivnim pristupom društvene predmete približite svojim učenicima na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Metode dramske pedagogije pomažu svojim sinergijskim djelovanjem (iskustvenim, intelektualnim, fizičkim i afektivnim) da učenici, sudjelujući aktivno i motivirano, dublje i potpunije usvoje nastavne sadržaje. U svakom slučaju u opuštenijoj i, kako za njih tako i za nastavnike, mnogo manje stresnoj atmosferi.

Denis Patafta već 20 godina radi s djecom i mladima, s amaterima i profesionalcima, u brojnim kazalištima, kulturnim centrima i školama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pokretač je i producent festivala studentskog kazališta Test! u Zagrebu te član Izvršnog odbora Međunarodne organizacije sveučilišnih kazališta. Jedan je od osnivača i glumački instruktor Zagrebačkog glumačkog studija. Bio je polaznik Učilišta ZKM-a i pohađao je brojne radionice različitih glumačkih i dramsko-pedagoških tehnika. Za nastavnike i dramske pedagoge vodio je radionice “Gluma po metodi”, “Karizma za nastavnike”, “Učinkovita gluma” i druge. Umjetnički je voditelj Studentskog kazališnog studija SC-a u Zagrebu, a 2011.-2013. bio je izvršni voditelj nacionalnog programa međunarodnog projekta „Odgojna drama i kazalište kao sredstvo poticanja inkluzije Roma“. Jedan je od osnivača Hrvatskog centra za dramski odgoj i trenutno obnaša dužnost njegova predsjednika.

Denis2 Denis1

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

RADIONICA 2

RADIONICA METODIKE GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Voditelj: Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog

ponedjeljak, 29.12.2014., popodne 15,0019,00 

Ova radionica se ne plaća.

Radionica je namijenjena profesionalnim učiteljima, školskim stručnim suradnicima (pedagozima i psiholozima), odgajateljima, dramskim pedagozima, edukatorima te suradnicima i aktivistima udruga koje zagovaraju i promiču GOO u školskim (ali i izvanškolskim!) okvirima. Radionica je nastavak stručnih okupljanja koja u okviru godišnjeg sabora redovito održavamo od 2012. godine. Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) jedan je od prioriteta hrvatskog školskog sustava, no postoji još niz otvorenih pitanja kako o opsegu i ustroju podučavanja tako i o metodici kojom će se GOO predavati učenicima. HCDO i njegove članice bili su aktivno uključeni u dosadašnje projekte edukacije za participativne i dramske metode podučavanja GOO koji su naišli na široko prihvaćanje  učitelja i nastavnika  te dobili visoke ocjene kvalitete. Na ovoj radionici bit će rezimirani metodički rezultati prošlogodišnjeg projekta edukacije učitelja i nastavnika (6 višednevnih radionica sa 137 sudionika) realiziranog uz potporu MZOS-a i AZOO-e, što će poslužiti kao osnova daljnjim zadaćama radionice, a to su: a) stvaranje čvršće strukture radne skupine, b) oblikovanje novih programa edukacije učitelja i nastavnika i c) planiranje budućih aktivnosti i načina djelovanja.

Vlado Krušić, dr. sc., dramski pedagog i redatelj, od 1988. do 2008. voditelj je Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, gdje vodi program otkrivanja i potpore dramski darovite djece.1996. potiče osnivanje Hrvatskog centra za dramski odgoj gdje do 2006. obnaša dužnost predsjednika. Od 2004. predsjednik je Generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Organizirao  je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu, preko 120 seminara, radionica i savjetovanja u području dramskog odgojnog i stvaralačkog rada s djecom i mladeži te s amaterima. Kao vanjski suradnik predavao je Osnove dramske pedagogije na Odsjeku kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji,a trenutno predaje Scensku kulturu i Dramski odgoj na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-Odsjek Čakovec. Od 2008. voditelj je Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

kruska2 kruska1

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

RADIONICA 3

DRAMSKE IGRE U NASTAVI PRIRODOSLOVLJA

Voditelji: Milena Ćulav Markičević, prof. matematike i Bojan Markičević, prof. fizike

utorak, 30.12. 2014., popodne 15,0019,00

Pod dramskim odgojem danas se podrazumijeva skup metoda podučavanja i učenja koji se koriste dramskim izrazom kao čovjekovom sposobnošću kojom se on služi tijekom sazrijevanja i odrastanja. Na prvi pogled te metode teško je primijeniti u nastavi fizike, biologije ili matematike. Uključivanjem dramskih vježbi i igara u nastavu prirodoslovne grupe predmeta učenici nesvjesno vrlo aktivno uče. Ukoliko se pojedine dramske igre prilagode i posebno nadograde kako bi bile znanstveno točne, mogu se jednostavno objasniti kompleksni prirodni zakoni. Takvim pristupom, gdje učenici npr. postaju molekule ili funkcije, povećava se interes i motivacija za učenje. Na vrlo interaktivan i zabavan način može se postići konceptualno razumijevanje određenih pojava što uvelike pomaže u nastavi i prijenosu znanja.

Na ovoj radionici upoznat ćete se s dramskim vježbama i igrama koje su dugotrajnim procesom pokušaja i pogreška adaptirane kako bi omogućile lakši prijenos znanja ne gubeći pritom na znanstvenoj točnosti. Demonstrirat ćemo niz vježbi isproban više puta na školarcima različitih uzrasta. Vidjet ćete kako se konceptualno razumijevanje biologije ili fizike te apstraktnih matematičkih pojmova lako može postići i kod najmlađih.

Milena Ćulav Markičević, od 2004. predaje matematiku na V. gimnaziji u Zagrebu i neprestano traži nove metode podučavanja apstraktnih matematičkih pojmova na jednostavan način, kroz pomno razrađene aktivnosti, smijeh i igru, za što inspiraciju često nalazi u dramskim vježbama i igrama.  Organizatorica je i aktivna sudionica Ljetne škole V. gimnazije, od 2010. kao mentor sudjeluje na Ljetnoj tvornici znanosti, snimila je video-instrukcije za SŠ u okviru projekta www.instrukcije.tv , autorica je udžbenika za 4. razred gimnazija i tehničkih škola (Profil, 2014), dok je za čitavu srednjoškolsku matematiku bila izvršni urednica. članica je izvršnog odbora te voditeljica Stručno metodičkih večeri Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovala je na mnogo domaćih i međunarodnih radionica, stručnih skupova i konferencija od Barcelone do Pekinga. Jedan je od osnivača interdisciplinarnog međunarodnog društva ConSol gdje sa stručnjacima iz različitih društveno-humanističkih i prirodoslovnih područja razvija aktivnosti koje kroz ljepote matematike i znanstvenog pristupa izgrađuju toleranciju u konfliktnim područjima.

Bojan Markičević završio je fiziku-geofiziku u Zagrebu na PMF-u. Rodom je iz Sarajeva ali sebe predstavlja stanovnikom planeta Zemlje. Od 2003. bavi se znanstvenom komunikacijom, edukacijom, popularizacijom  i promoviranjem  interdisciplinarnosti. Redovito ga možete čuti na Radiju Student gdje uređuje i vodi popularno znanstvenu emisiju Znanost na eteru . Organizirao je i vodio veliki broj popularno znanstvenih predavanja i radionica za različite uzraste. U Ljetnoj tvornici znanosti kao viši stručni suradnik pomaže u organizaciji te edukaciji mentora. Od 2013. programski je koordinator Znanstvenog piknika. S Institutom sinergije znanosti i društva surađuje kao koordinator centra za naprednu edukaciju te je pokretač i suosnivač nekoliko međunarodnih projekata. Okupio je 2008.g. u međunarodnu udrugu ConSol stručnjake iz prirodnih i društveno-humanističkih područja te s njima razvija znanstvenu komunikaciju kao alat za mirno rješavanje sukoba. S francuskom neprofitnom organizacijom  Atelier des Jours a Venir razvija i vodi različite edukativne radionice i tečajeve diljem Europe i Bliskog istoka za studente, profesore, znanstvenike i znanstvene muzeje. Velik dio svog vremena provodi na socijalnom i društvenom uključenju ugroženih skupina društva koristeći znanost i znanstvenu komunikaciju. Na njegovim radionicama ćete se, bez obzira na godine, igrati, skakati, smijati i pri tome učiti vrlo kompleksne znanstvene koncepte te različite načine transfera znanja.

markicevic1markicevic2

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na godišnji Sabor HCDO 2014

Prijavni list za radionice